เลขที่อัพโหลดรหัส 63 รอบ 25 เมษายน 2567

67330024805 วิทยาศาสตร์ทั่วไป63 11 ราย

67330024295 การประถมศึกษา63 16 ราย

67330024856 ภาษาอังกฤษ63 37 ราย

67330024589 นาฏยศิลป์ศึกษา63 1 ราย

67330024759 ภาษาไทย63 14 ราย

67330024694 พลศึกษา63 9 ราย

67330024392 การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา63 1 ราย

67330024384 จิตวิทยาและการแนะแนว63 2 ราย

67330024376 ศิลปศึกษา63 2 ราย

67330024368 ชีววิทยา63 2 ราย

67330024350 คอมพิวเตอร์ศึกษา63 2 ราย

67330024325 การศึกษาปฐมวัย63 9 ราย

67330024333 คณิตศาสตร์63 13 ราย

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.