HBSRU
Nogif66
tohedu
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (3)
Banner
1718346661112-2048x779
previous arrow
next arrow

ITA

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ทุกคนมีเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบัน และอนาคต พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดทั้ง แนวทางการบริหารงานของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทุกท่าน เพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ (รักษาราชการแทนอธิการบดี) เป็นประธานการประกาศนโยบายฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเช่น นโยบาย กฎระเบียบ แผนพัฒนา และงบประมาณอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมา เพื่อให้ความชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายสำหรับสมาชิกในสังคมมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เราสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร การใช้งบประมาณ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ หน้าเว็บสื่อสังคม และรายงานประจำปี ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความโปร่งใส อาทิเช่น การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร การแข่งขันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ และการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญในมหาวิทยาลัย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ


GREEN UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำองค์กรก้าวเข้าสู่ Green University พัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมสร้างเครือข่ายให้ความสําคัญการแบ่งปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานวิจัยและวิชาการอย่างเต็มที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ที่เริ่มเลวร้ายลงไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของผู้คนในโลกที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเข้าร่วมโครงการ Green University เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกมอง หันมาประเมินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความพยายามในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

ปรัชญา

    สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลกาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ 
    ๑. จัดการเรียนการสอน พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
    ๒. วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
    ๓. บริการวิชาการแก่สังคม 
    ๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
    ๕. ผลิต พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

พันธกิจ
    ๑. จัดการเรียนการสอน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
    ๒. วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
    ๓. บริการวิชาการแก่สังคม 
    ๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
    ๕. ผลิต พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

วัตถุประสงค์
    ๑. เพื่อผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
    ๒. ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
    ๓. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๔. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้มีความเข้มแข็งและสืบทอดโดยครูสู่คนรุ่นหลัง
    ๕. ส่งเสริมให้มีการผลิต พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วิชาการEDU Bulletinข่าวกิจการนิสิต