ที่อยู่

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์

อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจิ เขตธนบุรี กรงเทพฯ 10600

  โทรศัพท์ (66) (66) 2472-5712