ปรัชญาครุศาสตร์

          คณะครุศาสตร์ ได้กำหนดปรัชญาที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับสากลชั้นนำ”คณะครุศาสตร์ได้นำมากำหนดเป็นปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ ไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและนิสิตนักศึกษา ดังนี้

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์

คณะครุศาสตร์ ได้กำหนดปรัชญาที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ” คณะครุศาสตร์ได้นำมากำหนดเป็นปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ ไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและนิสิตนักศึกษา ดังนี้

ปรัชญา

“สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ”

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ฐานสมรรถนะ ภาษา งานวิจัย นวัตกรรมแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มุ่งพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

2. สร้างสรรค์องค์ความรู้จากการวิจัยบนพื้นบูรณาการศาสตร์วิชาชีพครูหลักสูตรฐานสมรรถนะ ภาษาต่างประเทศ งานวิจัย และนวัตกรรม

3. สร้างเครือข่าย และความร่วมมือให้เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล

5. บริหารจัดการให้มีความคล่องตัวยืดหยุ่นโปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

                  มหาวิทยาลัยได้กำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยภาพรวมว่า  “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี มีความเป็นไทย และเข้าใจหลักสากล”

คณะครุศาสตร์ได้กำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตครูเพิ่มเติม ดังนี้ 

       “มีจิตวิญญาณความเป็นครู สำนึกรู้จิตสาธารณะ ทักษะสื่อสาร เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี มีความเป็นไทย และเข้าใจหลักสากล”

สีประจำคณะครุศาสตร์        

            สีแสด

ตราสัญญาลักษณ์ของคณะครุศาสตร์

สถานศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ สู่สังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์

เชี่ยวชาญศาสตร์ศิลป์การสอน                    Expertise

เป็นนวัตกรทางการศึกษา                            Educational Innovator

มีจิตวิญญาณความเป็นครู                           Teacher Spirit

ก้าวหน้าภาษาอังกฤษ                                 English

รอบรู้เทคโนโลยี                                        Technology

ค่านิยมร่วม

คณะครุศาสตร์ได้เพิ่มเติมค่านิยมอีกหนึ่งประการ ได้แก่ ภาวะผู้นำทางการศึกษา (Educational Leadership) จึงรวมเป็น
“E-MORALITY”

          ภาวะผู้นำทางการศึกษา (Educational Leadership) หมายถึงบุคลิกภาพหรือลักษณะที่ผู้นำทางการศึกษาแสดงออก สามารถสรุปลักษณะสำคัญได้ดังต่อไปนี้ (ปภณ ตั้งประเสริฐ, ๒๕๕๘)

          L = Love หมายถึง รักในหน้าที่การงาน รักผู้ร่วมงาน รักความก้าวหน้า รักความยุติธรรม

          E = Education and Experience หมายถึง คุณสมบัติด้านการศึกษาและประสบการณ์ที่ดีเป็นแบบอย่างและสามารถสั่งสอนแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาได้ถูกต้อง

          A = Adaptability หมายถึง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

          D = Decisiveness หมายถึง ความสามารถพิจารณาตัดสินใจได้รวดเร็ว ถูกต้อง แน่นอน กล้าได้กล้าเสีย

          E = Enthusiasm หมายถึง ความกระตือรือร้น ตั้งใจปฏิบัติงานและสนับสนุนชักนำ (Encourage) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างจริงจังด้วย

          R = Responsibility หมายถึง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ทอดทิ้งหรือปัดความรับผิดชอบให้ผู้อื่น

          S = Sacrifice and sincere หมายถึง เสียสละเพื่อส่วนรวม จริงใจ ซึ่งจะทำให้เกิดความเคารพนับถือ

          H = Harmonize หมายถึง มีความนุ่มนวล ผ่อนปรน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีต่อกันในหมู่ผู้ร่วมงาน อาจรวมถึงการถ่อมตัว (Humble) ตามกาลเทศะอันควร

          I = Intellectual capacity หมายถึง เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ทันคนทันต่อเหตุการณ์ รอบรู้ และมีความคิดริเริ่ม

          P = Persuasiveness หมายถึง มีศิลป์ในการจูงใจคน ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้หลักจิตวิทยาและต้องมีอำนาจ (Power) หรือบารมีในตัวเองพอสมควร

          นอกจากนี้ภาวะผู้นำประกอบไปด้วยการมีอุดมการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ การเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจและการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม