Elementor Page #971

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ 2-2566

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2-2566
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2-2566
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2-2566
สาขาวิชาเคมี 2-2566
สาขาวิชาจิตวิทยา 2-2566 สาขาวิชาจิตวิทยา เพิ่มเติม 2-2566
สาขาวิชาชีววิทยา 2-2566
สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 2-2566
สาขาวิชาดนตรีไทย 2-2566
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2-2566
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 2-2566
สาขาวิชาประถมศึกษา 2-2566 สาขาวิชาประถมศึกษา เพิ่มเติม 2-2566
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2-2566
สาขาวิชาพลศึกษา 2-2566
สาขาวิชาฟิสิกส์ 2-2566
สาขาวิชาภาษาไทย 2-2566
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2-2566
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2-2566
สาขาวิชาศิลปศึกษา 2-2566
สาขาวิชาสังคมศึกษา 2-2566