โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพครูสู่สากล สำหรับนักศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยการนำของท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ได้อนุมัติให้คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพครูสู่สากล สำหรับนักศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 3 – 10 พฤษภาคม 2567 ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน ซึ่งมีนักศึกษาในโครงการทุนเอราวัณ จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ได้พัฒนาศักยภาพตนเองอันจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนประสบการณ์รวมถึงทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้พร้อมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง และปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

ข่าวโดย : ETVNEWS THAI :

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.