ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2564 

รายการลงวันที่
  
  
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัฑ์เก้าอี้อเนกประสงค์ 43,342.40 21 กันยายน  2564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  161,340 17 กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16,050 17 กันยายน  2564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  99,250 17 กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  28,950 17 กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 99,000 17 กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,500 16 กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  59,953 16 กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41,895 16 กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นแอลกฮอล์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  84,797.5 16 กันยายน  2564
ประกาศผููํ้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26,997.90 16 กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีดิติทัลเพื่อการศึกษา โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 20,000 15 กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  400,000 14 กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  61,890 14 กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,000 13 กันยายน  2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  56,000 10 กันยายน  2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์เอกสารแผนการสอนคณะครุศาสตร์  โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 37,450  9  กันยายน  2564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา  ซื้ออาณดดิสสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  56,840  9  กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาขาวิชาพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,950  9  กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดและเปลี่ยนอุปกรณ์  โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  20,865  9  กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุม โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 88,550  9  กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  99,000  9  กันยายน  2564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  55,720  9  กันยายน  2564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา  ซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53,928  8  กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสาขาการศึกษาปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82,320  2  กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,000  2  กันยายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13,680 30  สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน กศ.พ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,400 30  สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อโน๊ตบุ๊ค  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  66,000 30  สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท็ปเลต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  168,000 30  สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน กศ.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6,240 30  สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารสร้างสมรรถะสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพครู  ประจำปีการศึกษา  1_2564  41,966.30 25  สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  40,000  25864 25  สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน กศ.พ. โดยวิธีเฉพาะจง  6,240 25  สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,040 23  สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนรายวิชาครู  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 173,321 18  สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000 18  สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 15 ฉบัยที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25,145 18  สิงหาคม  2564
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิขาชีพครู  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 165,850  16  สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,750 10  สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกซ่อมแซมห้องพักอาจารย์ชั้น 6 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  98,0690  9  สิงหาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20,000   22  กรกฏาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประสานงานจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  39,690   21  กรกฏาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  38,880.59 21  กรกฏาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,000 19 กรกฏาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการประชุมจัดทำและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New  Normal  20,000  8  กรกฏาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41,350  6  กรกฏาคม  2564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมประเมินคณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15,440  5  กรกฏาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุโครงการส่งเสรมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและประชาชยในชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2564  50,000 25  มิถุนายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำหรับวิชาศึกษาทั่วไป  โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  72,680 16  มิถุนายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแจกให้กับนักศ฿กษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  97,075 16  มิถุนายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ โดยวิธีเแพาะเจาะจง  15,000 16  มิถุนายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 176,015  9  มิถุนายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแจกให้กับนักศ฿กษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  97,075  1  มิถุนายน  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  32,000 25  พฤษภาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  90,930  13  พฤษภาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการประสานงานจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69,830  26  เมษายน  2564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000 23  มีนาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  42,670 22  มีนาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสยอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  9,095 22  มีนาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับประชุมออนไลน์ของสำนักงานคณะครุศาสตร์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  6,020 15  มีนาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12,500 12  มีนาคม  2564
ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  32,000 12  มีนาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 43,870 12  มีนาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  367,000  3  มีนาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิขาครู  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,150  3  มีนาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,980 24  กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  48,257  24  กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,900 24  กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุฒิบัตรมหาวิทยาลัย โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 10,000  24  กุมภาพันธ์  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล  14,338  9  กุมภาพันธ์   2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25,840.50  2  กุมภาพันธ์   2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้าางมือ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  9,945.65  29  มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ฮาร์ดดิสสำหรับหล้องวงจรปิด โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  62,060 22  มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จัดเก็บเอกกสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,000 21  มกราคม  2564
ประกาศผุ็ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 25,145 20  มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 123,100 20  มกราคม  2564
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา  ซื้อถ้วยพระราชทานและไล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  56,750 20  มกราคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  6,848  19  ธันวาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  22,300  9  ธันวาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศใช้ในการเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6,300  8  ธันวาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติทักษะและสมรรถนะการเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  11,800  3  ธันวาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศกิจกรรมกาสืบสานงานพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญา โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 16,000  3  ธันวาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบริการโดยสารปรับอากาศ ใช้ในกิจกรรมการพัฒนาความเป็นครูเรียนรู้ ลงมือ  นักศึกษาครูมีจิตสาธารณะ โดยวิธเฉพาะเจาะจง 42,000  3  ธันวาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบ่มเพาะครูให้มีอัตลักษณ์  สมรรนะ  ตามมาตรฐาานวิชาชีพครู  โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  14,400  3  ธันวาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพแบบมือดึง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 42,800  1  ธันวาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  9,954 25  พฤศจิกายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศกิจกรรมการศึกษาดูดาวและการเรียนรู้ระบบท้องฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22,000 24  พฤศจิกายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมกิจกรรมการศึกษาดูดาวและการเรียนรู้ระบบท้องฟ้า โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  10,000 24  พฤศจิกายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6,000 24   พฤศจิกายน  2563
ประกาศผู็ชยะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  34,000 17  พฤศจิกายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6,000 13  พฤศจิกายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางอุปกรณ์เครื่องมือช่าง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  33,705   9  พฤศจิกายน  2563
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  14,656  9  พฤศจิกายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์เครื่องถ่านเอกสาร  11,556  9  พฤศจิกายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏืบัติการผลิตสื่อการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 384,237 29  ตุลาคม  2563
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  9,416 29  ตุลาคม  2563
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ประกาศยกเลิกการเสนอราคา

รายการ  ลงวันที่
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ กิจกรรมการผลิตสื่อวิทยาศาสตร์อย่างง่าย  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19  7  มกราคม  2564
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถตู้ใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ กิจกรรมการผลิตสื่อวิทยาศาสตร์อย่างง่าย  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19  7  มกราคม  2564
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำเอกสารใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ กิจกรรมการผลิตสื่อวิทยาศาสตร์อย่างง่าย  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19  7  มกราคม  2564
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร 11 กุมภาพันธ์  2564
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการลือก โครงการจ้างทำเอกสารการสร้างสมรรถะสู้การสอบใบวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1_2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  สิงหาคม  2564