ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2563 

รายการลงวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาจิตวิทยา โดยวิธีเฉพาะเาจาะจง 36,000   11  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท๊บแล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28899.61  11  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาชวิทยาศาสตร์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 28,896   13  พฤศจิกายน  2562  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 168,000   13  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสาขาจิตวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,000  13  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการพัฒนาการพัฒนาความเป็นครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000  13  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ใช้ในห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9,672.80  13  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชะนการเสนอราคา ซื้อถังน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17,000  13  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  54,470  13  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  100,000  13  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 16,000  13  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  7,282.50   15  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24,000  15  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมพัฒนาความเป็นไทยนักศึกษาสาขาจิตวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,600  15  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาพลาสติกจราจรสีส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,200  22  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5,600  26  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,300  27  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าชุดการแสดงจินตลีลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7,000   27  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมารถปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปนกสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  38,000  27  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  38,190  27  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครุภัณฑ์เวทีสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  195,510.40  28  พฤศจิกายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซท้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  353,100   2  ธันวาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กปฐมวัยในยุคดิจิตอล ด้วยนิทานสร้างสรรค์และวิทยาการการคำนวน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7,000  6  ธันวาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุจัดการสอนสาขาประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  50,000  6  ธันวาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14,000  6  ธันวาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  52,320  6  ธันวาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อชั้นตากสกรีน drying racks โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23,540 12  ธันวาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอนสาขาจิตวิทยา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24,000 12  ธันวาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างรถบัสโดยสารไม่ปรับอากาศ  โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  22,000 12  ธันวาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการฝึกปฏิบัติค่ายผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8,000 12  ธันวาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อตู้ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  6,290 12  ธันวาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัฑณ์ ๒ รายการ 183,600  18  ธัันวาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์ใบวุฒิบัตร โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  30,000  18  ธันวาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์  โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  12,621.01  18  ธันวาคม  2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการประชุมผู้บริหารคณาจารย์และบุคคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2_2562  19,995  18  ธันวาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  399,538  18  ธันวาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์  แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเอพาะเจาะจง  176,015  7  มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัลและถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  134,500  9  มกราคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่่าเครื่องไฟฟ้า แสง สี เครื่องเสียง และเวที โครงการสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  390,000 15  มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์ใบเกียรติบัตร โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  19,500 15  มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา  จ้างเหมาบริการรถตู้ประเถทไม่ประจำทาง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  16,000 15  มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 69,970 15  มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์พร้อมเซ็ทระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14,980 15  มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้านสำหรับใส่เอกสารอบรมกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ONET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  34,000 15  มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,500 17  มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารสำหรับจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5,100  20  มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ โดยวิธ๊เอฉพาะเจาะจง 29792.81  22  มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000 24  มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุวผ้าสำหรับใส่เอกสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30,000 28  มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างพิมพ์ใบเกียรติบัตรกิจกรรมการพัฒนาการสอนการอ่าน เขียนภาษาไทย สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  19,500 28  มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  168,100 29  มกราคม  2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) 30  มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  60,000 30  มกราคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มกระดาษใส่เอกสาร โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้การอ่าน เขียนและการติดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสิธีเฉพาะเจาะจง    20,000  5  กุมภาพันธ์  2563
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ใช้ในกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านเขียนขงอนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางของ HALO MODEL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  46,000  6  กุมภาพันธ์  2563
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านเขียนขงอนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางของ HALO MODEL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14,965.50  6  กุมภาพันธ์  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้การอ่าน เขียนภาษาไทย สำหรับผู้เรียนในชั้นเรียนศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19,995  6  กุมภาพันธ์  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน (กศ.พ.)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26,880  7  กุมภาพันธ์  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการพัฒนาวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนสาธิตเป็นฐานผู้นำสู่การพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20,000  7  กุมภาพันธ์  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการพัฒนาทักษาะการจัดกาเรียนรู้ด้วยระบบ Coaching and Mentoring และ Professional Learning Communtiy  15,000  7  กุมภาพันธ์  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,260  7  กุมภาพันธ์  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  62,270 11  กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการสัมนาเครือข่ายผู้ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30,000 24  กุมภาพันธ์  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5,185 25  กุมภาพันธ์  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  44,000 27  กุมภาพันธ์  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าห้องประชุมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5,000 27  กุมภาพันธ์  2563
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในการจัดกิจกรรมเรียงร้อยสรรพศาสตร์ตามรอยบาทพระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10,000 27  กุมภาพันธ์  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22,200  3  มีนาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา  จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  35,726.64  3  มีนาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์  แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 176,015 10  มีนาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการประดิษฐ์ชุดทดลองการสอนวิทยาศาสตร์ฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20,000 12  มีนาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสารับ-ส่งสัญญาณเครื่องรับไมโครโฟนไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,955 12  มีนาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  190,032 14  พฤษภาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,600  4  มิถุนายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการประสานงานการจัดการเรียนสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19,350 10  มิถุนายน  2563
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  43,870  25  มิถุนายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุใช้ประสานงานจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  51,523   2  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  70,000  8  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ประสานงานจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,000  8  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุใช้ในงานประกันคุณภาพของสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15,214  8  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26,400  8  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  133,765  8  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562  ระดับหลักสูตร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12,770  8  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17,500  8 กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในการประสานงานการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานคณะครุศาสตร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25,820  13  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารนวกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2562 ระดับหลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8400  14  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถตู้ประเภทไม่ประจำทาง รับ-ส่ง ผู้โดยสารจาก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา – จ.สมุทรสาคร โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  16,000 15  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำเอกสารประกอบกิจกรรมพัฒนาการจัดการกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การคำนวนประเภท Unplug และ Plug โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12,350 15  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17,000 15  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18,537 15  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8,020 15  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  48,000  17  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ขระการเสนอราคา  จ้างถ่ายทำและตัดต่อคลิปวิดีโอ รายปรัชยาการศึกษา  โดยวิธ๊เอพาะเจาะจง  10,000 17  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายทำคลิปวิดีโด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10,000 17  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการสร้างกิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  10,000 17  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประสานงานจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 36,360  24  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างขัด ผิวกระดานไวท์บอร์ดห้องเรียนและตรวจสอบให้พร้อมใข้งาน อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ จำนวน 25 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  45,000 24  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อโทรทัศน์ LED TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,900 24  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000 29  กรกฏาคม  2563
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑฺ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22,000 29  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการผลิตสื่ออย่างง่ายเพื่อพัมนาการคิดวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11,080 31  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมการผลิตสื่ออย่างง่ายเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 19,320 31  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง  โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 16,000 31  กรกฏาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานไวท์บอร์ด โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 28,000   6  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์  โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 30,000  6  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  51,000  6  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้้ชนะเสนอราคา ซื้อโล่อะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาจง 35,000  6  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19,800  6  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26,950  6  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  65,997  6  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการสร้างและผลิตสื่อดิติทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาครู Digital-based(ระยะที่ ๑) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  6,250  7  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารแผนการสอนคณะครุศาสตร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,705  7  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมฯาการจัดการเรียนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 8,250  7  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง รับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไป-กลับ โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ กิจกรรมธรรมและจิตอาสาพัฒนาครู ณ วัดสวนแก้ว ระหว่างวันที่ 14-24 สิงหาคม 2563 184,000  7  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,850 17  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไส้กรองคู้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,050 17  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน (COVID 19 ) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 48,570 17  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือโดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 143,547  17863 17  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 70,000 18  สิงหาคม  2563
ประกาศผู็ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  8,685 18  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุจัดเก็บหลักฐานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13,400 18  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท๊บเล็ต โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  35,203 19  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุกิจกรรมการถอดบกเรียนและประเมินโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55,400 19  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000 21  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,000 25  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำและตัดต่อคลิปวิดีโอ รายวิชาวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000 25  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 15,610 25  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำและตัดต่อคลิปวิดีโอ รายวิชาทักษะชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000 25  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  19,200 25  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำและตัดต่อคลิปวิดีโอ รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000 27  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำและตัดต่อคลิปวิดีโอ รายวิชากิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000 27  สิงหาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าสำหรับใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  99,640  1  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างแผงกั้นโถปัสสาวะชายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  68,665  1  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  40,000  1  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมารถบัสปรับอากาศกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตรกรรมทิวทัศน์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30,000  1  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบติการจิตรกรรมทิวทัศน์  โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  19,800  2  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 30 คณะครุศาสตร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  65,300  2  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  42,800  3  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  69,985  3  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,060  8  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔  (ระดับเครือข่าย ๑๐ มหาวิทยาลัย) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  24,980 11  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างปรับปรุงที่พักศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 อาคาร 30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 212,432.45 10  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาจง 43,015 11  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างค่าเช้ารถตู้โดยวสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15,200 11  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง รับนักศึกษา ใช้ในการเดินทางไปราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  104,000 11  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุคคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  41,515 11  กันยายน  2563
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20,000 15  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  36,000 15  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29,870 15  กันยายน  2563
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  286,255 16  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,960 16  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  198,000 16  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78,550 16  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างติดตั้งล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 19,741.50 16  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสำนักงานคณะครุศาสตร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18,230 18  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน (กศ.พ.) โดยวิธ๊เฉพาะเจาจง 15,120 21  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10,000 21  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาศ A4 (Double A) โดยวิธีเฉพาะเจาจะง 417,300 21  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000 21  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารใข้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 27,020 21  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสกุใข้ในการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.พ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13,440 21  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมและปรับปรุง หลังคา  73,000 21  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  35,600 21  กันยายน  2563
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  42,752.60 21  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใข้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  13,040 21  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  99,400 21  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26,486 21  กันยายน  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบการปรับปรุงลานชั้น ๔ อาคาร ๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130,861 25  กันยายน  2563
ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทาสีอาคารภายนอก  โดดยวิธีเฉพาะเจาะจง  99,000  2  ตุลาคม  2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำนักงานคณะครุศาสตร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  86,250  2  ตุลาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,000  2  ตุลาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  60,000  2  ตุลาคม  2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25,100 10  ตุลาคม  2563

 

ประกาศยกเลิกการเสนอราคา

รายการ  ลงวันที่
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้การอ่าน เขียนภาษาไทย สำหรับผู้เรียนในชั้นเรียนศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     6  กุมภาพันธ์  2563