ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2562 

รายการลงวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67200   9  ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8400   9  ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำนำเย็นแบบต่อท่อ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 16000  16  ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดันความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10800  16  ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ  46470  16  ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล๊อคเกอร์เก็บจดหมาย ๑๒ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14980   18  ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง  52644   18  ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31030  18  ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18400  22  ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56000  24  ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์  โดยวิธีเฉพาเจาะจง 96471.20    30  ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117700  301061  30  ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ  ห้องประชุม ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์  โดยวิธีเฉพาเจาะจง 215000   30  ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 411992.80   30  ตุลาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมโปรแกรมตรวจข้อสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  65002.50    1  พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน 10000    5  พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้  โดยวิธีเฉพาเจาะจง 15000   5  พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้ออุปกรณ์สำหรับสื้่อประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85707   5  พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศใช้ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่อยงาานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน Let go to school โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15000   5  พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในโครงการเครอข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน Lets go to school โดยวิธีเฉพาเจาะจง 6400  5  พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11218.05   13  พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัฑณ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาจะจง 81895  16  พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทักษะวิชาชีพ 6000  21  พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13300    27  พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12623  27  พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื่อสารและการประกอบอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16632    29  พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77040  30  พฤศจิกายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6000   3  ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11000   3  ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๕ ที่นั่งใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพครู  โดยวิธีเฉพาเะเจาะจง  48000   3  ธันวาคม  2561
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการพัฒนาศักยภาพครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9960   3  ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 14000  4  ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22000  4  ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุม ๒ อาคาร ๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  468327.92  4  ธํนวาคม  2561
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน โดยวิธีเฉพาเจาะจง 9828  4  ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการฝึกปฏิบัติค่ายผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักพักแรม  โดยวิธีเฉพาเจาะจง  8000  4  ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31500  19  ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการทักษะชีวิตชั้นปีที่ 3 5600   19  ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทุบรื้อผนังห้องปฏิบัติการเทคโนฯ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 29625  26  ธันวาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20000    3  มกราคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19549.95  3  มกราคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  44405  8  มกราคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อโล่รางวัลและถ้วยรางวัล ใช้ในโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ มหาบุรุษรัตโนดม ช่วงบุญนาค ประจำปี 2562 129000  10  มกราคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนราคา เช่าเครื่องไฟฟ้า แสง สี เครื่องเสียงและเวที  โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งเชิดชูเกียรติมหาบุรุษวัดโนดม ช่วงบุนนาค  385000  10  มกราคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่าน และคิดวิเคราะห์นักเรียนผ่านค่ายวิชาการ กลุ่มที่ 1  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84480  11  มกราคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมกิจกรรมการพัฒนาผลสัฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มที่ ๒ โดยวิธีเฉพาเจาะจง  78400  14  มกราคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้น ๑๓ อาคารคณะครุศาสตร์  โดยวิธีเฉพาเจาะจง 185000   14  มกราคม  2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17700  14  มกราคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนทางด้านมารยาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6250   14  มกราคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  โดยวิธีเฉพาเะจาะจง  17120   16  มกราคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องรียนสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้น ๑๓ อาคารคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  185000   16  มกราคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30000  17  มกราคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 385400    23  มกราคม  2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 48,000  23  มกราคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนน  โดยวิธีเฉพาเจาะจง 87,830  24  มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์พร้อมเดินสายสัญญาณ ห้องเรียน โดยวิธีเฉพาเจาะจง 54,570  28  มกราคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาเะเจาะจง 12,000  28  มกราคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธ๊เฉพาเจาะจง 358,400  28  มกราคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20000   4  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27000   4  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ประเภทไม่ประจำทาง ใช้ในโครงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12000  4  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10000   4  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินระบบน้ำและท่าระบาอากาศ และงานเปลี่ยนกระเบื้องห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  74750  4  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน(กศ.พ) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 30720  4  กุมภาพันธื  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8288  4  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 6008.45  5  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,333   14  กุมภาพันธ์  2561 
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะวิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,000   18  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,000  18  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการประชุมเครือข่าายผู้ดูแลนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,300  18  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มใช้ในโครงการประชุมเครือข่ายผู้ดูแลนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000   18  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,413  18  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน (กศ.พ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,040  18  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน กศ.พ. โดยวิธีเฉพาะเจะจง 20,400  18  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอน (กศ.พ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,000   18  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มกรองแสงและสติ๊กเกอร์ฝ้าขุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,040  18  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 15,000    21  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16,000  21  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9,630   26  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อม่านปรับแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,200  26  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,898  26  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะวิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,000  26  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการรถบัสไม่ปรับอากาศ  ใช้ในโครงการอบรมภาษอังกฤษฯ  15,000  26  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,000  28  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10,060   28  กุมภาพันธ์  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23,480     5  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  67,410  7  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอยการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  74,650  7  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำระบบครุศาสตร์สาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500  7  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,000  13  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุจัดการเรียนการสอน  10,000  13  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22,500  14  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  44,000  14  มีนาคม  2562
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000  14  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์  โดยวิธีฌแพาะเจาะจง  5,301.64  20  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเข้ามุมไม้แบบเท้าเหยียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,240  20  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,000  26  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาฯ กิจกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,720  26  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกฯ กิจกรรมการประชุมสัมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,600  26  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8,500  27  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,000  27  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน(ชีววิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8,531  27  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกฯ  กิจกรรมการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  376,000  28  มีนาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน(ฟิสิกส์) โดยวิธีดฉพาะเจาะจง 14,770  10  เมษายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ปรับอากาศรับส่งนศ.จาก มรภ.บ้านสมเด็จ-วัดสวนแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,000  19  เมษายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ปรับอากาศรับส่งนศ.จาก มรภ.บ้านสมเด็จ-วัดสวนแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 980,000  19  เมษายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการออกฝึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,000  19  เมษายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000  22  เมษายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฮาร์ดดิสสำหรับกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,310  29  เมษายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 135,000   1  พฤษภาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาทิชั่น โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 71,400   1  พฤษภาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 2 รายการ 34,800  13  พฤษภาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใข้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,180  13  พฤษภาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,000  14  พฤษภาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกฝ้า หนา ๕ มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000  14  พฤษภาคม  2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,000  16  พฤษภาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 19,980  21  พฤษภาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 19,980  21  พฤษภาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมภาษาอักฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะวิช่าชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000  27  พฤษภาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง รับส่งนักศึกษา ระหว้างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000  27  พฤษภาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะครุศาสตร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,700  30  พฤษภาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างใช้ในโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22,617  30  พฤษภาคม   2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินรางสายไฟติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาเจาะจง 30,000  5  พฤษภาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ประเภทไม่ประจำทาง รับส่งผู้เข้าร่วมโครงการใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษษฯ กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียพัฒนาการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ ถอดบทเรียน และประเมิน(ระยะที่๑) 16000  6  มิถุนายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมศตวรรษที่ ๒๑ สู่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,500  6  มิถุนายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู็ฯ (กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,153    6  มิถุนายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,960  6  มิถุนายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ รับส่งผู้เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๗ และ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  26,000 6  มิถุนายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มดอกไม้ สำหรับถ่ายภาพงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 12,000 12  มิถุนายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,000  24  มิถุนายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน(กศ.พ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,040  24  มิถุนายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113,660.75  2  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์พร้อมเดินสายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,285  2  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 59,706  2  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการประสานงวนการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาเจาะจง 35,000  2  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องประมวลผลกลางสำหรับป้าย แอลอีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,400  2  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงชั้น ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  497,000  2  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น รับ-ส่ง จากจ.สมุทรสาคร-มรภ.บ้านสสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒  13,000  3  กรกฏาคม  2562
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,998  3  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,000  3  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 6,250  5  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้เชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51,000  5  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอน(วิทยาศาสตร์) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 8,400  5  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศใช้ในโครงการพัฒนาตำราวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,000  18  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาตำราวิชาชีพครูหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,570  18  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำโฮเต็ล จำกัด ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฏราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20,000  22  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7,900   22  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6816.54  26  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ กิจกรรม ผลิตสื่อมัลติมีเดียพัฒนาการอ่านเขียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,200  30  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จ้างเหมารถบัสใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียพัฒนาการอ่านการเขียนและวิเคราะห์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,000  30  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ ทักษะ๗C ของครู ๔.๐ ศูนย์หนังสือตุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,487.50  30  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จ้างเหมารถตู้ใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียพัฒนาการอ่านการเขียนและวิเคราะห์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,000  30  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา ซื้อโล่อะครีลิค ใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียพัฒนาการอ่านการเขียนและวิเคราะห์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,500  30  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาจิตวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,600  30  กรกฏาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  50,290  2  สิงหาคม  2562
ประกาศผุ็ชนะการเสอนราคา  ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,500  2  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านเขียนและคิดวิเคราะห์ กิจกรรม การผลิตสื่อมัลติมีเดียพัฒนาการอ่านฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  40,000  2  สิงหาคม  2562
ปนะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  12,000  6  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 15,000  6  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระจายสัญญาณแบบกิกะบิต ขนาด 16 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,198.30  8  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ปรับอากาศ 50 ที่นั่ง รับ-ส่ง นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา – มหาวิทยาลยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,000  8  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 41,884.64  9  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13,482  9  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,408  9  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่่า รุ่น TASKALFA 4501I โดยวิธ๊เฉพาเจาะจง  43,870  9  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้กระเบื้อง ปูกระเบื้อง ห้อง 301101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17,120  13  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,058  13  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,000  13  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดารเรียนการสอนวิชาความเป็นครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12,000  13  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา  จ้างพิมพืเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 186,608  13  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน(ชีววิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5,000  16  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  60,000  16  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการปรับพื้นฐานมุ่งความรู้สู่เส้นทางครูปฐมวัย โดยวิธเฉพาะเจาะจง  10,000  16  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาจาะจง  244,570  19  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9,000  19  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับจัดการเรีนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,725  19  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏจอมบึง ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5,751  20  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000  21  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,687  21  สิงหาคม  2562
ประกาศจ้างถ่ายเอกสารสำหรับจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 12,000  23  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศศึกษาดูงานนิทรรศการวสิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 15,000  23  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  24,000  26  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  132,924  26  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างชุดสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16,500  27  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนานิสิตสู่การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7,000  27  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉาะเจาะจง  35,800   28  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  28,960  28  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉาะเจาะจง  35,800  28  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  28,960  28  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดมุมไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,660  28  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระเบื้อง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  11,980  29  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรม English Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8,000  29  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างติดตั้งสาย Lan โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 22,149  29  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านเขียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,000  29  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้ในโครงการจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,000  30  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์ฯ  โดบวิธีเฉพาะเจาะจง  25,000  30  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ใช้ในโครงการจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์ฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  38,000  30  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  224,420  30  สิงหาคม  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณและเสียง จำรสร ๓๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 342,400  2  กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  27,460  2  กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะตง 9,956.25  4  กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชุมผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ๔ ปี และ ๕ ปี และบุคคลากรคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,000  4  กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 65,200  9  กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19,990  9  กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  71,000  9  กันยายน  2562
ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,360  9  กันยายน  2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึก โดยวิธีเฉพาเจาะจง  94,550  9  กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,420  9  กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  62,850  9  กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน 16,120  9  กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน(กศ.พ.) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  10,080  9  กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27,420   9  กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  20,840  9  กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือใช้ในห้องสมุดคณะครุสาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  37,903  9  กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน (กศ.พ.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5,280  9  กันยายน  2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างสอบระบบไฟฟ้า ชัน 13 อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ โดยวิธเฉพาะเจาะจง  16,050  13 กันยายน  2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11,299  13 กันยายน  2562
ปะรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11,500  13 กันยายน  2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงกันยายน ๒๕๖๒)  23  กันยายน  2562

 

ประกาศยกเลิกการเสนอราคา

รายการ  ลงวันที่
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  28  มกราคม  2562
ยกเลิกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะวิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,000   18  กุมภาพันธ์  2562
ยกเลิกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,000   18  กุมภาพันธ์  2562
ยกเลิกประกาศผู้ได้รัยการจัดเลือก ซื้อวัสดุใช้ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกฯ กิจกรรมการประชุมสัมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มีนาคม  2562
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อวัสดุใช้ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่อยงานภายนอก กิจกรรมการประชุมสัมนาเพื่อพัฒนาเครือข่าย  9  เมษายน  2562
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการตัดเลือก ซื้อเครื่องเข้ามุมไม้แบบเท้าเหยียบ  11  เมษายน  2562
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ปรับอากาศรับส่งนศ.จาก มรภ.บ้านสมเด็จ-วัดสวนแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,000   22  เมษายน  2562
ยกเลิกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ   1  พฤษภาคม  2562
ยกเลิกประกาศ   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการเช่าห้องประชุมในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านเขียนและคิดวิเคราะห์ กิจกรรม การผลิตสื่อมัลติมีเดียพัฒนาการอ่าน  2  สิงหาคม  2562