ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2561

รายการลงวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ฮาร์ดดิส สำหรับกล้องวงจรปิด ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมกล้องถ่ายรูป  4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2560
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์  ปีที่ ๑๑ ฉบัยที่ ๑ จำนวน ๖๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน  ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาประถมศึกษา โดยวิธีเจาะจง25  ตุลาคม 2560
ซื้อวัสดุใช้ในโ๕รงการนิทรรศการศิลปศึกษา(Art ED Exhibition) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเจาะจง10  พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะกาเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเจาะจง21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TASKALFA ๔๕๐๑I ชุดบำรุงรักษาเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการฝึกปฏิบัติการค่ายผู้นำฯ โดยวิธีเจาะจง4 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TASKAFA 3500I โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารโครงการเทคนิคการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในศตวรรณที่ ๒๑ โดยวิธีเจาะจง12 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน ๕ ใช้ในกิจกรรมการลงนาม MOU โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ ตา พร้อมชุดถ่านทอดสัญญาณภาพและชุดโปรแกรมประมวลผล โดยวิธีเจาะจง18 ธีนวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัส ๒ ชั้น ปรับอากาศ  ๔๕ ที่นั่งประเภทไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาเจาะจง18 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัส ๒ ชั้นปรับอากาศ ๔๕ ที่นั่ง ประเภทไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการประชุมคณะคกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  คณาจารย์หลักสูตร ๔ ปี และ ๕ ปี และบุคลากร โดยวิธีเจาะจง19 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบริเวณห้องน้ำด้านหลังอาคารครุศาสตร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education โดยวิธีเจาะจง21 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าห้องประชุม ใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาพลศึกษา15 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลพระราชทาน ดีบุก มีฝาปิด โดยวิธีเจาะจง17 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านค่ายวิชาการเชิงบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใข้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้17 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ฉากกั้นห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารวารสารครุศาสตร์ ปีที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านค่ายบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาบริการรสบัส 2 ชั้น ปรับอากาศ 45 ที่นั่ง ประเภทไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนของวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยวิธีเจาะจง22 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชฯะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการครุศาสตร์สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปฐมวัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชณะการเสนอราคา จ้างค่าเอกสารประกอบการสอน ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครภัณฑ์กล้องวงจรปิดจำนวน ๓๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการสอนเพือพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโตรงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ประเภท่ไม่ประจำทาง รับ-ส่ง ผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือจำนวน 72 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาจิตวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาบัณฑิตครูให้มีลักษณะความเป็นครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู้มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนฝึกประสบการณ์ครู อาจารย์พี่เลื้ยง และอาจารย์นิเทศก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะเจาะจง ๕๙๔๐๐ 21 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 21 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕๙๓๖๕ 21 กุมภาพันธ์  2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน กศ.พ. โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์   2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมใช้ในโครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้และปฏิบัติการดูดาววัตถุบนท้องฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน กศ.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา วัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน (กศ.พ.)22 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะ การะเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ วัน ไป จ.เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๔,๕๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผู้ชนัการเสนอราคา จ้างจัดซุ้มดอกไม้ สำหรับถ่ายภาพ งานซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ประเภทไม่ประจำทาง รับ-ส่ง ผู้โดยสารจาก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปโรงแรมเซนทรัลเพลส จ.สมุทรสาคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมเชิงรุก จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมโครงการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมเชิงรุก (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต) จำนวน ๑๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับจัดกิจกรรมการพัฒนาและการสอนคณิตศาสตร์ด้วย กิจกรรมเชิงรุก จำนวน ๒ ห้อง  ๒ วััน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูศิลปศึกษาครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส ๒ ชั้น ปรับอากาศ ๔๕ ที่นั่งประเภทไม่ประจำทาง รับส่งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเดินทางไปราชการ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการสัมนาส่งเสริมความรู้งานบริการทางจิตวิทยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก ๒๐ ชุด เพื่อใช้ในโครงการ ๙ ตามรอยพ่อชีวิตพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาเจาะจง 16 มีนาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมปฏิบัติการคัดกรองการสร้างเสริมพฤติกรรมและการสื่อสารสำหรับเด็กสมาธิสั้นในชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศรัย-ส่ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไป จ.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารสมุดบันทึก รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อสร้างสวรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาจง 19 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ประเภทไม่ประจำทาง รับส่งผู้โดยสาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปโรงแรมพินนาเคิล จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มลมจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมปฏิบัติการจริยธรรมและเสริมสร้างจิตสาธารณะแก่นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 22  มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถจัดจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชัน ๔๕ ที่นั่งประเภทไม่ประจำทาง เพื่อเดินทางไปราชการในวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุใช้ในโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาการและจิตสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการจัดโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2561 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการประเมินเพื่อการรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร ๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก ใช้ในโครงการประเมินเพื่อการรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัส ๒ ชั้น ปรับอากาศ ๔๕ ที่นั่ง ประเภทไม่ประจำทางรับส่งผู้โดยสาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3  เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ แพค โดยวิธีเจาะจง 4 เมษายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ ราย โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 4 เมษายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทำการทดลองวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสาร พัดลม ๕๐ ที่นั่ง รับ นศ.จากมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาไป-กลับ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๗ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมสัมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหาร โรงเรียนครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากศ ๒ ชั้น ๔๕ ที่นั่ง ประเภทไม่ประจำทาง รับส่งผู้โดยสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไป พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและจิตอาสาพัฒนานิสิตครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อครุภั้ณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์รถบัสโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๕ ที่นั่ง ประเภทไม่ประจำทาง รับส่งจาก จ.สมุทรสาคร ไป รร.วัดราชาธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรมปฏิบัติการเสริมสร้างคุณลักษาะบัณฑิตจิตวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะจเาะจง 4 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใช้ในการดำเนินงานของสาขาวิชา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา – จ.เพชรยุรี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ คัน โดยวิธเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุในโครงการศิลปบำบัด ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตรกรรมทิวทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ ๑ คัน และรถบัสปรับอากศจำนวน ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน เส้นทาง มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปสำนักงานเทศบาลนคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าหูหิ้วสำหรับใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ป้ายแบลคดรอป จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะจเาะจง 17 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนนิ้วมือควบคุมการเปิดปิด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องนวดดินสำหรับงานประติมากรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ขนะการสเสนอราคา จ้างบริการบริการปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๕ รับส่งผู้โดยสารจาก จ.สมุทรสาคร ไป-กลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ ๒๖ – ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 24 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างทำหนังสือรายวิชา ๑๐๐๑๓๐๒ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และ รายวิชา ๑๑๑๔๑๐๑ ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับครุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเแพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชาสู่กิจกรรม นักศึกษากับเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๕๐ ที่นั้ง รับ-ส่ง นักศึกษาโครงการอบรมเชิปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษาฯ ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาเจาะจง 24 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระยะที่ ๒ เฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวอต กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะอะคริลิคใส หกเหลี่ยนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อโช๊คอัพประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการพัฒนานักเรียนผู้นำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประเมินตนเอง SAR ของคณครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะจาะจง 6 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกระดาษไขมาสเตอร์ จำนวน ๑๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๕ ที่นั่ง ประเภทไม่ประจำทางจากมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา – โครงการแหลมผักเบี้ย – ศูนย์เยาชนดอนบอสโก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ประเภทรถไม่ประจำทาง จาก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา – โครงการแหลมผักเบี้ย – ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก จ.ประจวยคีรีขันธ์ วันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ประเภทไม่ประจำทางรับ-ส่่ง ผู้โดยสารจากรภ.บ้านสมเด็จ – จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 13 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน กศ.พ. โดยวิธีเฉพาเจาะจง 12480 13 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน กศ.พ. โดยวิธีเฉพาเจาะจง 10560 13 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสูจิบัตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทางการศึกษากิจกรรม เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 14 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงานคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2561
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใช้ในการดำเนินงานของสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือวิชาการจัดทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุในการจัดโครงการเสริมสร้างความสามารถผลิตสื้อมัลคิมีเดียสำหรับครูโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัส ๒ ชั้น ปรับอากาศ ๔๕ ที่นั่ง ประเภทไม่ประจำทาง รับส่งผู้โดยสาร จ.สมุทรสาคร – มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา – จ.สมุทรสาคร ใช้ในโครงการการเสริมสร้างความสามารถผลิสื่อมัลติมีเดีย สำหรับครูยุคไทยแลนค์ ๔.๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการเตรียมการจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาเจาะจง  10 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือวิชาการจัดทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารแผนการสอนคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการประสานงานการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์พร้อมเดินสายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ไม่ประจำทางรับส่งผู้โดยสาร จาก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา – โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาทักษะทางการสอนภาษาอังกฤษระนะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัส ๒ ชั้น ปรับอากาศ ๔๕ ที่นั่ง รับส่งจาก สพป.สมุทรสาคร ไป โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม และรับกลับ สพป.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๒ ก.ค. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะจาะจง 17  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการปรับพื้นฐานพัฒนาทักษะชีวิตสู่เส้นทางนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใข้ในการดำเนินงานของสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหยังสือใช้ในโครงการ ๙ ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อการพัฒนาการที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการ ๙ ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาเจาะจง 18  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการกิจกรรมอบรมปฏิบัติการปรับพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ สำหรับเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่อะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20000   8   สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มรายงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ใช้ในโครงการถอดบทเรียนและประเมินโครงการ(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87500  8  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการถอดบทเรียนและประเมินโครงการ(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29370  8  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัส ๒ ชั้นปรับอากาศ ๔๕ ที่นั่ง ประเภทไม่ประจำทาง รับ-ส่ง จากสพป.สมุทรสาคร – โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12000   8   สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ประเภทไม่ประจำทาง รับส่งผู้โดยสารจาก มรภ.บ้านสมเด็จ – รร.ไมด้า จ.นครปฐม ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๑ 16000  8   สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20000  8   สิงหาคม  2561
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์แล็ปท็อป โดยวิธีเฉพาเจาะจง 83050  8   สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13460  8   สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 19350  22  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง 185859   22  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6583.25  23   สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8249.40  23   สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โล่อคริลิค 7200    23  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมน้อม 17870   23  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๕ ที่นั่ง ประเภทไม่ประจำทาง รับส่งผู้โดยสารจาก จ.สมุทรสาคร  ไปมหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาเจาะจง 24000   23  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอคราคา จ้่างเหมาบริการรถตู้ประเภทไม่ประจำทาง รับส่งผู้โดยสาร  จากสำนักงานเขตพื่้นที่ประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13500   23  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเสาเซปักตะกร้อนานชาติ (พร้อมเก้าอี้กรรมการและผู้ช่วยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจะจง 66000   23  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือ โ๕รงการ๙ ตามรอบพ่อ ชีวิตพอเพียงเพื่อการพัฒนาการศึกษาทียั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18000   23  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑฑ์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 855450.20   23  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์วรสารครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54005.04    24  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149853.50   24  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๕ ที่นั่ง รับส่ง จากมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 38000  24  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประตูฮอกกี้พร้อมตาข่ายประตูฮอกกี้ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 28000  24  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14400   27  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9600   29  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12480  29  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15734.35   29  สิงหาคม  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20000  3  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 9678.15  3  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์แล็ปท็อป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83050  3  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๕ ที่นั่ง รับส่ง มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพรยา – โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาซะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60000  4  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10998  5  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13000   5  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการเรียนสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6550  5  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13200   5  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10560   5  กันยายน  2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา  จ้างทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14900   5  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62600   5  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้่ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู โดยวิธีเฉพาเจาะจง 124000  5  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในการประสานงานการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89000   5  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44050   5  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58655   5  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 208115  5  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18000  11  กันยายน  2561
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8560  11  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน 46000  11  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์พร้อมเดินสัญญาณ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 27285   12  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30000  12  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาเจาะจง 35580   12  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพมือดึง จำนวน ๒ จอ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 8560   12  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโปรเจคเจอร์พร้อมเดินสัญญาณ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 27285   12  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบระบบภาพและเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาเจาะจง 47722   12  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.พ.  โดยวิธีเฉพาเจาะจง 29760   13  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71632   13  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกาจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35275  13  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชยะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการประสานงานการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาเจาะจง 56000    13  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน 69839.97  14  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์แล็ปท็อป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28569   19  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนังาน  โดยวิธีเฉพาเจาะจง 87700   27  กันยายน  2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90000    27  กันยายน  2561

 

ประกาศยกเลิกการเสนอราคา

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศยกเลิกผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TASKALFA ๔๕๐๑I ชุดบำรุงรักษาเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2560
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  9 กุมภาพันธ์ 2561
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 22 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2 พฤษภาคม 2561
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จจเาพระยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13 มิถุนายน 2561
ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างพิมพ์หนังสือวิชาการจัดทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 12 กรกฏาคม 2561
ยกเลิกประกาศผู้รับการตัดเลือก จ้างทำหนังสือ  23 สิงหาคม  2561
ยกเลิกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  27  สิงหาคม  2561
ยกเลิกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์แล็บท๊อป  29 สิงหาคม 2561
ยกเลิกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาจิตวิทยา   20 กันยายน  2561