ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2567 

 

รายการลงวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา(การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,00016 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,11020 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการบ่มเพาะบัณฑิตครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,00026 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา (รอบรู้งานในหน้าที่ครู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,00030 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเส้นทางสู่บัณฑิต 2566 คณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,00015 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสไม่ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,00015 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการยกระดับ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติทักษะและสมรรถนะการเป็นผู้นำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,00015 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับฯ (กรุงเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,00015 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างปรับปรุงและติดตั้งเครื่องขยายเสียง โรงยิม อาคาร 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,00027 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้เดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,00027 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,00027 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,000 1 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการบ่มเพราะบัณฑิตครูให้มีอัตลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,000 4 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000 9 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสเพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,00013 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,00013 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการยกระดับฯ(สมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,00013 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้เดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,60017 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,00018 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์สารปีที่ 17 ฉบับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,19022 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,80022 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน กศ.พ. ของสาขาวิชาพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83,200 3 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000 3 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถใช้ในโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ แบะอัตลักษณ์นักศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,000 4 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุใช้ในโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,280 4 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,60015 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,73517 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ใช้ในการเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,20017 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการกิจกรรมแห่งการเชิดชูเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,40017 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จของครู 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,80018 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คตามระยะการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,482.9629 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน Fix Jam วงกบานเลื่อนกั้นห้องกันเสียง 1 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 17,1208 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,0008 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูฯ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุง และวิพากษ์หลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,80019 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในการประสานงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาจิตวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,96121 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดาน รอยร้าว อุดรอยรั่วหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,4124 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 40,0004 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนจอ LED ห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,05011 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดย ใช้สมรรถะเป็นฐาน กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา และครูประจำการ ในเขตพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,85011 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารในโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดย ใช้สมรรถนะเป็นฐาน กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูประจำการ ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 13,50011 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวิดีโอโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัมนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูประจำการในเขตพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,00011 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเดินทางไปราชการโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน กิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา และครูประจำการในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,00011 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ สมรรถนะเป็นฐานฯ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา และครูประจำการ ในเขตพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55,85511 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ สมรรถนะเป็นฐานกิจกรรม อบรมชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูประจำการ ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาที่อยู่ระหว่างเรียน ณ สถานศึกษาและศิษย์เก่าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,00011 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนประตูห้องควบคุมความเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,38820 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ฝึกพัฒนา LOT ตามารฐาน สวทช. โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 208,65025 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับงานกราฟิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,960.5029 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 489,999.9929 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงโรงยิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 190,00029 มีนาคม 2567

ประกาศยกเลิกการเสนอราคา

รายการ  ลงวันที่