ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2565 

รายการลงวันที่
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  55,836 6  กันยายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างใช้ประกอบการฝึกประสบกรณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13,500 6  กันยายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000 5  กันยายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซุ้มดอกไม้สำหรับถ่ายภาพ 15,00031 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,00028 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยุทธศาสตร(สมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,90026 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใข้ในโครงการยุทธศาสตร์(กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92,00026 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดบทเรียน Cartoon Animation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,50026 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยุทธศาสตร์(สุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,00026 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารสรุปโครงการ(อพ.สธ.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,98026 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,40024 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,68023 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวิดีโอสรุปกิจกรรม ICT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,00019 สิงหาคม  2565
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ(พัฒนาศักยภาพครูฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,35019 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวิดีโอสรุปกิจกรรม ICT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,00019 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ(บรรจุครู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,10019 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอพ.สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,72019 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างใช้ประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,00019 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรเพื่่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,40019 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 33,16815 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมทักษะดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,87515 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  40,00015 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในโครงการอบรมทักษะดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,00015 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,37515 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000  9 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าประชุมโรงแรมอักษร ระยอง เดอะไวทัลลิตี้ คอลเล็คชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,000  9 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้และรถบัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,000  9 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้และรถบัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,000  9 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,750  9 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ(อพ.สธ.)โดยสอธเฉพาะเจาะจง 23,720 บาท  9 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78,080  3 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการประสานงานการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,489  3 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,500  3 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาครู 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  90,000  1 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16,000  1 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการโปรแกรม zoom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,48427 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,00025 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการประสานงานการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  134,80022 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารแผนการสอนคณะครุศาสตร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,45020 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการปรับพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,00020 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถตู้เดินทางไปราชการ 5,60018 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช่ในการประสานงานการจัดก่ารเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,000 4 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,100 4 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสอนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,600 4 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  51,681 4 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 โดยวิธัเฉพาะเจาะจง 17,65529 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  55,640  21 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88,00021 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับฯ(สมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,00021 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในโครงการยกระดับฯ(สมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,40021 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,80021 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดโครงการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  24,00021 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 16,00021 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเพื่อเดินทางไปราชการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8,40021 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,96015 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,00014 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โรงแรมไมด้า จ.กาญนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,00014 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,11014 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา  จ้างรถเพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  88,00014 มิถนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเพื่อเดินทาวไปราขการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,40010 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  32,00010 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในงานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6,850 9  มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7,200 9  มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51,20025  พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดีโอรายงานผลโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,00025  พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสื่อประกอบการพัฒนาความสามารถการอ่าน เขียน และการคิดวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30,00025  พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,00017  พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,00017  พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110,00010  พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุดใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,000 3  พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศประเภทไม่ประจำทาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,00027 เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในการจัดโครงการบ่มเพาะบัณฑิตครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,960 26 เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายคันเลื่อนเกียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,191.2618 เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดสายควบคุมเกียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,415.1518 เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,000 5  เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,420 5  เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,750 4  เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการประสานงานการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,680  1  เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศประเภทไม่ประจำทาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,00031  มีนาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศประเภทไม่ประจำทาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,00030  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,00028  มีนาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,00025  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาาด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,466 22  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้น้ำร้อน-เย็น 2 ก๊อก พร้อมกรงในตัว 5 ขั้นตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,50021  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144,257.4021  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟารับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,00021  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำวิดิทัศนผลการดำเนินการงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการผลิตพัฒนาครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,00017 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำวิดีทัศนผลการดำเนินการสร้างเครือข่ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,00017 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,00017 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,00017 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,810 17 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจเชื่้อก่อโรค (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,250  3 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์ PVC out door  โดยเฉพาะเจาะจง 15,408  3 มีนาคม     2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000  2 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  85,60017 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณธ์ใช้ในการสอนออนไลน์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 162,00015 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบัสปรับอากาศ เพื่อไปราขการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,00010 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,00021 มกราคม  2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,46021 มกราคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะเปลี่ยนอะไหล์รถตู้คณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,797.1521 มกราคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะเปลี่ยนอะไหล์รถตู้คณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,797.1521 มกราคม  2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 191,437 6  มกราคม  2565
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,709 5  มกราคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,05028  ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหนังสือเส้นทางสู่่บัณฑิตคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,00027  ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใข้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000 21  ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใข้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  50,00020  ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,07016  พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการเช่าโปรแกรม zoom 65,484 28  คุลาคม 2564
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ประกาศยกเลิกการเสนอราคา

รายการ  ลงวันที่