ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2566 

รายการลงวันที่
  
  
  
  
  
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบริการรถเพื่อใช้ในการจัดโครงการยกระดับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,00023 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,00023 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับฯ (กิจกรรมการพัฒนากระบวนการฝึกฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,80023 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,00023 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดการจัดโครงการยกระดับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,00023 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,00023 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบโครงการยกระดับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,00023 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างใช้ในโครงการยกระดับฯ(กิจกรรมการพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15,30023 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดบันทึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา 1190303 การปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,00015 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา 1190205 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,000 8 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,10020 เมษายน   2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตรกรรมทิวทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,26318 เมษายน   2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับฯ กิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อม นศ.เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รหัส 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,00018 เมษายน   2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการบ่มเพาะฯ กิจกรรมการปฏิบัติการพัฒนาทักษะครูแนะแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,90018 เมษายน   2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,80018 เมษายน   2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตกรรมทิวทัศน์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 44,00018 เมษายน   2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,00018 เมษายน   2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูเหล็กกล่องพร้อมบานพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,00018 เมษายน   2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในการประสานงานการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,00022 มีนาคม     2566
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,00020 มีนาคม     2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับมาตราฐานสมรรถนะบัณฑิต(คบ.5ปี รหัส 61)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89,00022 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิต (คบ.5ปี รหัส 62 )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,00022 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพ (สมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,00022 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโรงแรมเวย์ โฮเต็ล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,00022 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช้าห้องประชุมโรงแนรมลองบีช การ์เด้นท์ โฮเต็ล แอนด์สปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,00022 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำวิดีทัศน์ โครงการยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,00022 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผุ็ชนะการเสนอราคา เหมาบริการรถใช้ในการเดินทางไปราชการโครงการยุทธศาสตร์(สุพรรณบุรี) 86,00022 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถใช้ในการเดินทางไปราชการโครงการยุทธศาสตร์(สมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,00022 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,00016 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกิตกรรมไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,00015 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,00015 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72,00013 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,00010 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,000 10 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,200 9  กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,000 8  กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,00026  มกราคม  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000 26  มกราคม  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,00024  มกราคม  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดขูเกียรติฯ (กิจกรรมแข่งขันทักษะการวาดภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,00016  มกราคม  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,00016  มกราคม  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน กศ.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,28016  มกราคม  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,97216  มกราคม  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,207.5028  ธันวาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,00022  ธันวาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,72522  ธันวาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,00022  ธันวาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 246,00016  ธันวาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในประสานงานการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,76015  ธันวาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสไม่ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,00006  ธันวาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก สำหรับงานสำนังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,00006  ธันวาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,07006  ธันวาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,51906  ธันวาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 446,19024  พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในโครงการเตรียมความพร้อมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,50024  พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รหัศ 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,50024  พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,45014  พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในการจัดโครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครุศิลปะในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเพาะเจาะจง 30,00011  พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือเส้นทางสู่บัณฑิต 2565 คณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,90027  ตุลาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81,634.5827  ตุลาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 145,00017  ตุลาคม  2565

 

ประกาศยกเลิกการเสนอราคา

รายการ  ลงวันที่