การสื่อสารข้อมูลของคอมพิวเตอร์
นางสาวเกศสุดา พงษ์บ้านแพ้ว

คำควบกล้ำ
นางสาวภัญรัตน์ อินต๊ะฮอง

สุภาษิต และคำพังเพย
นายศิวพร รัตนละออ
การแก้ปัญหาอย่่างเป็นขั้นตอน
นางสาวมะลิดา รอบรู้
เรียงคำนามใช้เรียกชื่อ
นางสาวภิภาดา รังษีสุริยันต์
การบอกเวลา
นางสาววิภาพร แก้วเนียม
การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน
นางสาวสุนันทา ครุฑธามาศ
คำไวพจน์
นางศิริวรรณ โพธิ์ทอง
การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ
นายวรพล วงษ์เจริญ
สิงมีชีวิต
นางสาวชัฎธนาศิลป์ ธงวาส
คอมพิวเตอร์
นายพชระ มณีผล
ระบบย่อยอาหาร
นายดลภูมิ สุริยันต์
ระบบสุริยะ
นายเกรียงไกร สังข์ทอง
วิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นายูบพิตร ต้นสูงเนิน
รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนบทก
นายนาวิน แกละสมุทร
 
สุภาษิทไทย
นางสาววรรษมน รู้เก็บ

สำนวนไทย
นางสาวชลธิชา ดีบูชา

 
     
     
Copyright © 2019 ผลงานสื่อมัลติมีเดียของครูจัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้นลิขสิทธิ์ของแต่ละผลงานเป็นของครูผู้จัดทำ