Copyright © 2019 ผลงานสื่อมัลติมีเดียของครูจัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้นลิขสิทธิ์ของแต่ละผลงานเป็นของครูผู้จัดทำ