You are not logged in. (Login)
Skip Main Menu

ข่าวและประกาศ

Picture of อ.อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์
วิธีการสมัครสมาชิก
 

นักศึกษาที่ต้องการสมัครสมาชิกให้ คลิก Login มุมบนด้านขาวเมื่อคลิกแล้วดูกรอบหน้าต่างด้านขาวจะมีปุ่มให้คลิกสมัครสมาชิก จากนั้นให้ทำการกรอกประวัติส่วนตัวให้เรียบร้อย เมื่อสมัครเสร็จแล้ว ระบบจะทำการส่ง e-mail อัตโนมัติ ไปยัง e-mail ที่ให้ไว้ให้เข้าไปเช็คเมลล์ และคลิก Link ที่ระบบส่งไปให้ หากไม่ได้รับ e-mail จะต้องให้อาจารย์ยืนยันข้อมูลก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้


Available Courses

  • การสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา หลักการเขียนโปรแกรมสำหรับครูคอมพิวเตอร์ ไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรมภาษา อาทิ ภาษา C, C++ หรือจาวา เป็นต้น การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมเทคนิค การแก้ป้ญหาต่างๆ ตัวอย่างของปัญหาเชิงตัวเอลขอัลกอริทึม สำหรับการค้นหาและการจัดเรียงลำดับ
  •           กระบวนทัศน์แบบวัตถุ คลาส ออปเจ็กต์ ลําดับขั้นของคลาสโพลีมอร์ฟซึม การถ่ายทอดคุณสมบัติ  การเขียนโปรแกรมแบบวัตถุ การสร้างโปรแกรมเชื่อมโยงกับผู้ใช้แบบกราฟฟิก และการทํางานตามเหตุการณ์การวิเคราะห์ การออกแบบและสร้างระบบแบบวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบไคล์เอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ เทคโนโลยีคอมโพเนนต์ และการเขียนโปรแกรม ออปเจ็กต์แบบกระจายบนเครือข่าย
  • วิธีการนำเสนอมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหาารการศึกษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อนำมาออกแบบสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ บทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบต่างๆ ขั้นตอนการสร้างบทเรียน การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบนิพนธ์สำหรับฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
  • องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ต่าง หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรมขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรมและการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึ่ม แบบ Sequential decision, Repeatition, Modular, Recursion หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบในการเขียนและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันภาษาใดภาษาหนึ่ง ฝึกเขียนโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ขึ้นใช้งาน

  • จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว และการให้คำปรึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของผู้เรียนระบบการดูแลนักเรียน การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ ของตน การให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน


  • ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษาไทย ระบบการจัดการศึกษาไทยวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาไทยและต่างประเทศหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานช่วงชั้นการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การ ประเมินหลักสูตรก่อนและหลังการใช้หลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร

  • ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู ทักษะในการฟังการพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานในการสืบค้นข้อมูลและรวบรวมสารสนเทศ

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสตริงก์ อะเรย์ เรคคอร์ด และพอยน์เตอร์ ลิงค์ลิสก์ สแต็ก คิว การเวียนเกิด ทรี กราฟและการประยุกต์ใช้ การเรียนและการค้นหาข้อมูล หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรมและการเขียนผังงานการวิเคราะห์ การออกแบบอัลกอริทึมแบบ Sequential decision, Repeatition, Modular, Recursion ชนิดของข้อมูลและตัวแปร คำสั่งต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม คำสั่งรับข้อมูล คำนวณ แสดงผล ทำซ้ำ เงื่อนไขโปรแกรมย่อย ฟังก์ชันพิเศษ ฝึกการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือฝึกการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์
  • แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้ การเลือกใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ การแสวงหาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 Today Tuesday, 3 March 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31