Computer Education Learning

You are not logged in. (Login)
Skip Main Menu

ข่าวและประกาศ

(No news has been posted yet)

Available Courses

 • แนวคิด และปฏิบัติการ การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยใช้มัลติมีเดียประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบปฏิบัติการ กับมัลติมีเดีย การบันทึกเสียง การประมวลภาพ การทำภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ หรือการนำเสนอข้อมูล ฐานข้อมูล ของมัลติมีเดีย การใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านมัลติมีเดีย
 • องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ต่าง หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรมขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม และการเขียนผังงานการวิเคราะห์ และการออกแบอัลกอริทึ่ม แบบ Sequential decision, Repeatition, Modular, Recursion หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบในการเขียนและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันภาษาใดภาษาหนึ่ง ฝึกเขียนโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ขึ้นใช้งาน
 • แนวทางการบริหารจัดการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ การวางผังเวลาดำเนินงานบำรุงรักษา การคำนวนต้นทุนการซ่อมและการจัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม หลักการตรวจซ่อมเบื้องต้น ศึกษาหลักการทำงานของวงจร ระบบ BUS (3-BUS Architecture) ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟส หน่วยความจำ หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล
 • การออกแบบระบบฐานข้อมูลรุ่นใหม่ การใช้องค์ประกอบต่างๆ เพื่อพัฒนาการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลแบบกระจาย รองรับการทำงานแบบไคล์เอนท์ เซิร์ฟเวอร์ ศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบต่างระบบ ตัวแบบของบริการฐานข้อมูล การรวมส่วนการจัดสรรทรัพยากร ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย สภาพแวดล้อมของความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล การควบคุมสภาวะพร้อมกัน ความน่าเชื่อถือ การคืนสภาพ และความปลอดภัย การออกแบบส่วนประยุกต์ด้วยระบบติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกส์ การประเมินประสิทธิภาพ
 • กระบวนทัศน์แบบวัตถุ คลาส ออปเจ็กต์ ลําดับขั้นของคลาส โพลีมอร์ฟิซึมการถ่ายทอดคุณสมบัติ การเขียนโปรแกรมแบบวัตถุ การสร้างโปรแกรมเชื่อมโยงกับผู้ใช่แบบกราฟ และการ ทํางานตามเหตุการณ์การวิเคราะห์ การออกแบบและสร้างระบบแบบวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบไคล์เอนท์ และเซิร์ฟเวอร์/เซิร์ฟเวอร์เทคโนโลยีคอมโพเนนต์ และการเขียนโปรแกรมออปเจ็กต์แบบกระจายบนเครื่อข่าย
 • พื้นฐานระบบดิจิทัล การแทนค่าข้อมูล โครงสร้างของเครื่องคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพ พื้นฐานการออกแบบ โครงสร้าง หน้าที่การทำงานาส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยรับ เข้าและส่งออก หน่วยควบคุม หน่วยประมวลผล วัฏจักร คำสั่ง ชุดคำสั่ง ภาษาเครื่อง รูปแบบคำสั่ง การอ้างอิงตำแหน่งหน่วยความจำ ระบบหน่วยความจำ ระบบบัส การขัดจังหวะ และสถาปัตยกรรมการประมวลผล แบบมัลติโพรเซสเซอร์
 • วิวัฒนาการระบบสื่อสารข้อมูล จุดประสงค์และองค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล ประเภทของการสื่อสารข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบโอเอสไอ และทีซีพี/ไอพี การตรวจสอบและการแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูล การรักษาความปลอดภัย เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฎิบัติการ การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
 • การสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา หลักการเขียนโปรแกรมสำหรับครูคอมพิวเตอร์ ไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรมภาษา อาทิ ภาษา C, C++ หรือจาวา เป็นต้น การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมเทคนิค การแก้ป้ญหาต่างๆ ตัวอย่างของปัญหาเชิงตัวเอลขอัลกอริทึม สำหรับการค้นหาและการจัดเรียงลำดับ
 • หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบสำหรับงานในสถานศึกษา และการวางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การตรวจสอบระบบ ศึกษาความเป็นไปได้ องค์ประกอบของระบบ วัฎจักรของการวิเคราะห์ระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ การใช้แผนภาพแสดง การไหลของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการนำเข้าข้อมูล การออกแบบการแสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนเอกสารประกอบ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ การทดสอบระบบที่ออกแบบ และการนำไปใช้รวมถึงการแก้ไขและบำรุงรักษา การทำผังระบบการสื่อสาร การประเมินและการตัดสินใจ การควบคุม และความปลอดภัย
 • แนวทางการบริหารจัดการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ การวางผังเวลาดำเนินงานบำรุงรักษา การคำนวนต้นทุนการซ่อมและการจัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม หลักการตรวจซ่อมเบื้องต้น ศึกษาหลักการทำงานของวงจร ระบบ BUS (3-BUS Architecture) ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟส หน่วยความจำ หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล
 • วิวัฒนาการระบบสื่อสารข้อมูล จุดประสงค์และองค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล ประเภทของการสื่อสารข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบโอเอสไอ และทีซีพี/ไอพี การตรวจสอบและการแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูล การรักษาความปลอดภัย เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฎิบัติการ การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
 • กระบวนทัศน์แบบวัตถุ คลาส ออปเจ็กต์ ลําดับขั้นของคลาสโพลีมอร์ฟซึม การถ่ายทอดคุณสมบัติ  การเขียนโปรแกรมแบบวัตถุ การสร้างโปรแกรมเชื่อมโยงกับผู้ใช้แบบกราฟฟิก และการทํางานตามเหตุการณ์การวิเคราะห์ การออกแบบและสร้างระบบแบบวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบไคล์เอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ เทคโนโลยีคอมโพเนนต์ และการเขียนโปรแกรม ออปเจ็กต์แบบกระจายบนเครือข่าย
 • วิธีการนำเสนอมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหาารการศึกษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อนำมาออกแบบสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ บทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบต่างๆ ขั้นตอนการสร้างบทเรียน การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบนิพนธ์สำหรับฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
 • องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ต่าง หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรมขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรมและการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึ่ม แบบ Sequential decision, Repeatition, Modular, Recursion หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบในการเขียนและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันภาษาใดภาษาหนึ่ง ฝึกเขียนโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ขึ้นใช้งาน


Course categories

หลักสูตรปริญญาตรี 
 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียThis course requires an enrolment keySummary
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมThis course requires an enrolment keySummary
 การบริหารจัดการและซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์This course requires an enrolment keySummary
 ระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาThis course requires an enrolment keySummary
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับงานในสถานศึกษา(VB)This course requires an enrolment keySummary
 สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์This course requires an enrolment keySummary
 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาThis course requires an enrolment keySummary
 ภาษาโปรแกรมสำหรับครูคอมพิวเตอร์ This course requires an enrolment keySummary
 โปรแกรมประยุกต์เพือการประยุกต์ใช้งานThis course requires an enrolment key
 เรื่องเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาThis course requires an enrolment keySummary
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับงานในสถานศึกษาThis course requires an enrolment keySummary
 การบริหารจัดการและซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์This course requires an enrolment keySummary
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์This course requires an enrolment keySummary
 ไมโครโปรเซสเซอร์This course requires an enrolment key
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับงานในสถานศึกษา(C#)This course requires an enrolment keySummary
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนThis course requires an enrolment keySummary
 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ This course requires an enrolment keySummary
 ระบบปฏิบัติการThis course requires an enrolment key
 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู(Computer)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 โครงสร้างข้อมูลThis course requires an enrolment key
ภาษาไทย 
 คำประมวล คำประสมThis course requires an enrolment key

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 Today Wednesday, 29 July 29 30 31