A- A A+

117 ปี "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

หลักฐาน รายงานประเมินตนเองระดับคณะ ปี 2558

25-08-2559

รายงานการประเมินตนเอง 2558

หมวด 1 การผลิตบัณฑิต

ED.1.1-01

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร

ED.1.2-01

ข้อมูลบุคลากร

ED.1.3-01

ข้อมูลบุคลากร

ED.1.4-01

สรุปข้อมูล FTES ปีการศึกษา2558

ED.1.5-01

รายงานการประชุม

ED.1.5-02

คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่างๆ

ED.1.5-03

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิต

ED.1.5-04

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

ED.1.5-05

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์

ED.1.5-06

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานฝ่ายสารสนเทศ

ED.1.5-07

ภาพถ่ายห้องให้คำปรึกษาแก่นิสิต นักศึกษา

ED.1.5-08

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของคณะ

ED.1.5-09

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของคณะ

ED.1.5-10

บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ

ED.1.5-11

ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากสาขาวิชา

ED.1.5-12

ภาพกิจกรรมการรับทุนการศึกษา

ED.1.5-13

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตครู (ผู้นำครุศาสตร์ รุ่นที่ 4)

ED.1.5-14

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครุศาสตร์ จิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2

ED.1.5-15

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะครุศาสตร์ (ก้าวสู่โลกแห่งการเป็นครูผู้ปั้นคน)

ED.1.5-16

โครงการธรรมอาสาพัฒนานิสิตครู

ED.1.5-17

สรุปผลการประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานปีการศึกษา 2558

ED.1.5-18

สรุปผลการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและงานบริการด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในปีการศึกษา 2558

ED.1.5-19

รายงานการประชุม

ED.1.5-20

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของคณะและแต่ละหลักสูตร

ED.1.6-01

แผนพัฒนากิจกรรมปีการศึกษา 2558

ED.1.6-02

โครงการสืบสานงานกิจกรรมแก่นิสิตนักศึกษา

ED.1.6-03

สรุปการดำเนินการกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

ED.1.6-04

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ED.1.6-05

โครงการสืบสานงานกิจกรรมแก่นิสิตนักศึกษา

ED.1.6-06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบและกลไกการประกันคุณภาพสำหรับนิสิตนักศึกษา

ED.1.6-07

รายงานการประชุมคณะดำเนินงาน

ED.1.6-08

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ED.1.6-09

รายงานการประชุมประเมินผลฯ

ED.1.6-10

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

ED.1.6-11

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ

ED.1.6-12

โครงการสืบสานงานกิจกรรมแก่นิสิต นักศึกษา

 

 

หมวด 2 งานวิจัย

ED.2.1-01

ระบบเว็บไซต์ด้านวิจัยของคณะครุศาสตร์

ED.2.1-02

Workfolw แผนการดำเนินงานวิจัย

ED.2.1-03

คำสั่งคณะกรรมการด้านวิจัย

ED.2.1-04

ตัวอย่างภาพห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ช่วยในการสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อาทิ  ห้อง Micro Teaching, ห้องค้นความงานวิจัยห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ห้อง Sound Lab ภาษาอังกฤษห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

ED.2.1-05

ตัวอย่างภาพห้องสมุดประจำคณะครุศาสตร์ และลิงค์ที่หน้าเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่เป็นแหล่งสนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลงานทางด้านวิจัย เช่น เว็บ ThaiLis, ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์บทความวารสาร เป็นต้น

ED.2.1-06

ภาพตัวอย่างสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ในด้านระบบสารสนเทศ

ED.2.1-07

ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยบนเว็บไซต์เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะครุศาสตร์

ED.2.1-08

โครงการวารสารครุศาสตร์สารปีที่ 10 ฉบับที่ 1

ED.2.1-09

เล่มวารสารครุศาสตร์สารปีที่ 10 ฉบับที่ 1

ED.2.1-10

หลักฐานการจัดสรรทุนงบประมาณให้แก่สาขาวิชา

ED.2.1-11

หลักฐานการจัดสรรทุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่สาขาวิชา

ED.2.1-12

รายงานการประชุม เรื่อง จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรค์เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

ED.2.1-13

มีการประชาสัมพันธ์ยกย่องให้แก่คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลหรือรับคัดเลือกได้รับทุนในระดับชาติและนานาชาติ

ED.2.1-14

เว็บไซต์วารสารครุศาสตร์สาร

ED.2.1-15

หลักฐานการมอบลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองงานวิจัยในโครงการวารสารครุศาสตร์

ED.2.2-01

จำนวนอาจารย์ประจำ

ED.2.2-02

รายชื่อโครงการวิจัย (ทุนภายใน) สำหรับอาจารย์ ปีงบประมาณ 2558

http://research.bsru.ac.th/spare2/download.php

ED.2.2-02

รายชื่อโครงการวิจัย (ทุนภายนอก) สำหรับอาจารย์ ปีงบประมาณ 2558

http://research.bsru.ac.th/spare2/download.php

ED.2.3-01

จำนวนอาจารย์ประจำ

ED.2.3-02

รายชื่อผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์

หมวด 3 การบริการวิชาการ

ED.3.1-01

แบบสำรวจและสรุปความต้องการของบริการวิชาการ

ED.3.1-02

แผนบริการวิชาการแก่สังคม คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ED.3.1-03

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการ

ED.3.1-04

รายงานการประชุม

ED.3.1-05

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

ED.3.1-06

รายงานการประชุม

ED.3.1-07

สรุปโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชา

ED.3.1-08

รายงานผลสรุปโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ED.3.1-09

รายงานผลผลสรุปโครงการศิลปกรรมบำบัด ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ED.3.1-10

รายงานการประเมินผลแผนบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2558

ED.3.1-11

ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการตามแผนการบริการวิชาการ

ED.3.1-12

รายงานการประชุม 1-58

ED.3.1-14

แผนบริการวิชาการ(ฉบับร่าง)

ED.3.1-15

โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นครั้งที่ 2 โรงเรียนและชุมชนวัดบางหญ้าแพรก

หมวด 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ED.4.1-01

คำสั่งคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์

ED.4.1-02

รายงานการประชุมเรื่องการจัดทำแผนศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2558

ED.4.1-03

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2558

ED.4.1-04

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “โขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ” ครั้งที่ 6 รามายณะสู่รามเกียรติ์ กับงานศิลปกรรมไทย : การสาธิตการแสดงโขน ชุด พระรามปูนบำเหน็ต ประกอบวงโยธวาทิต

ED.4.1-05

รายงานการประชุม เรื่องการจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “โขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ” ครั้งที่ 6 รามายณะสู่รามเกียรติ์ กับงานศิลปกรรมไทย : การสาธิตการแสดงโขน ชุด พระรามปูนบำเหน็ต ประกอบวงโยธวาทิต

ED.4.1-06

เล่มสรุปการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุความสำเร็จทุกตัวชี้วัด

ED.4.1-07

รายงานการประชุม เรื่องการรายงานผลการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้

ED.4.1-08

แผนพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 2559

ED.4.1-09

ประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัยได้กระจายข่าวให้บุคคลภายในและภายนอกรับทราบ

หมวด 5 การบริหารจัดการ

ED.5.1-01

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์   คณะครุศาสตร์

ED.5.1-02

แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2557-2561

ED.5.1-03

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

ED.5.1-04

แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ

ED.5.1-05

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558

ED.5.1-06

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ 2558

ED.5.1-07

รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

ED.5.1-08

แบบรายงานผลการดำเนิน งานตามแผน ปฏิบัติราชการ

ED.5.1-09

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2558

ED.5.1-10

รายงานการประชุมกรรมการ บริหารคณะเรื่องการจัดทำบริหารความเสี่ยง

ED.5.1-11

แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2558

ED.5.1-12

แบบติดตามความเสี่ยง ปย.1 และปย.2  ปีงบประมาณ 2558

ED.5.1-13

แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2559

ED.5.1-14

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ED.5.1-15

แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์

ED.5.1-16

รายงานการประชุมเพื่อจัดทำแผน ปฏิบัติงาน

ED.5.1-17

รายงานประจำปีคณะครุศาสตร์ 2558

ED.5.1-18

ระบบ ERP

ED.5.1-19

แผนขอจัดตั้งงบประมาณ

ED.5.1-20

รูปภาพ One stop service และบอร์ดประชาสัมพันธ์

ED.5.1-21

คำร้องของนิสิต

ED.5.1-22

คำสั่งไปราชการการอบรมของผู้บริหารและบุคลากร

ED.5.1-23

สัมมนาอาจารย์ ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์

ED.5.1-24

สรุปรายงานการอบรมของผู้บริหารและบุคลากร

ED.5.1-25

รายงานสรุปโครงการ “พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ” ทั้ง 3 ระยะ

ED.5.1-26

หนังสือที่ผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ED.5.1-27

แผนกรอบอัตรากำลัง คณะครุศาสตร์

ED.5.1-28

แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์

ED.5.1-29

รายงานสรุปโครงการสืบสานงานกิจกรรมแก่นิสิตนักศึกษา

ED.5.1-30

แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์

ED.5.1-31

แบบรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการควบคุมภายใน

ED.5.2-01

แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ

ED.5.2-02

ปฏิทินการดำเนินงาน

ED.5.2-03

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ

ED.5.2-04

รายงานการประชุม

ED.5.2-05

ปฏิทินวิชาการ ประจำปี 2558

ED.5.2-06

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร

ED.5.2-07

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์

ED.5.2-08

แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย

ED.5.2-09

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ได้รับการจัดสรร ปีการศึกษา 2558

ED.5.2-10

เล่มรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร

ED.5.2-11

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ED.5.2-12

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานต่องานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย

ED.5.2-13

รายงานการประชุม คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ

ED.5.2-14

สรุปรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร

ED.5.2-15

สรุปรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร ปี58


 

เอกสารแนบ

Download : E.D.5.1-29.pdf