A- A A+

117 ปี "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

SAR 59 สาขาวิชา

27-07-2560

รายงานประจำปี ระดับหลักสูตร (SAR 2559)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตร

รายการหลักฐาน

รายงานผลการประเมิน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รายการหลักฐานวิทยาศาสตร์

รายงานผลวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา

รายการหลักฐานจิตวิทยา

รายงานผลจิตวิทยา

สาขาวิชาพลศึกษา

รายการหลักฐานพลศึกษา

รายงานผลพลศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

รายการหลักฐานเทคโนโลยีการศึกษา

รายงานผลเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาประมินผลฯ

รายการหลักฐานประเมินผลฯ

รายงานผลประเมินผลฯ

สาขาวิชาศิลปศึกษา

รายการหลักฐานศิลปศึกษา

รายงานผลศิลปศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

รายการหลักฐานการศึกษาปฐมวัย

รายงานผลการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

รายการหลักฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

รายงานผลคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

สาขาวิชาประถมศึกษา

รายการหลักฐานประถมศึกษา

รายงานผลประถมศึกษา

หลักสูตรและการสอน

รายการหลักสูตรและการสอน

รายงานผลหลักสูตรและการสอน

บริหารการศึกษา

รายการบริหารการศึกษา

รายงานบริหารการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

รายการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

รายงานประกาศนียบัตรวิชาชีพครู