A- A A+

117 ปี "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

SAR ปีการศึกษา 2559

29-08-2560

รายงานการประเมินตนเอง 2559

หมวด 1 การผลิตบัณฑิต

ED.1.1-1-1

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร

ED.1.2-1-1

ข้อมูลบุคลากร

ED.1.3-1-1

ข้อมูลบุคลากร

ED.1.4-1-1

สรุปข้อมูล FTES ปีการศึกษา 2559

ED.1.5-1-1

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาตรี คณะครุศาสตร์

ED.1.5-1-2

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ED.1.5-1-3

สมุดคู่มือแผนการเรียน  ปีการศึกษา 2559

ED.1.5-2-1

แผนการเรียน

ED.1.5-3-1

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม

ED.1.5-4-1

http://qa.bsru.ac.th

ED.1.5-5-1

เล่มสรุปโครงการกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ED.1.5-5-2

รายงานความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ http://qa.bsru.ac.th

ED.1.5-6-1

(http://edu.bsru.ac.th/index.php/th/)

ED.1.5-6-2

เล่มสรุปกิจกรรม

ED.1.5-6-3

https://www.facebook.com/BSRUFacultyOfEducation/

ED.1.6-1-1

แผนปฏิบัติการ : แผนกิจการนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ED.1.6-1-2

รายงานการประชุมกรรมการกิจการนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8สิงหาคม 2559

ED.1.6-3-1

นโยบายกิจการนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ED.1.6-3-2

โครงการประกันคุณภาพสำหรับนิสิต

ED.1.6-4-1

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ : แผนงานกิจการนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ED.1.6-5-1

รายงานการประชุมประเมินผลฯ

ED.1.6-5-2

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

ED.1.6-6-1

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต 

ED.1.6-6-2

แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

 

หมวด 2 งานวิจัย

ED.2.1-1-1

คู่มือใช้ระบบ RBMS สำหรับนักวิจัย

ED.2.1-1-2

คู่มือสำหรับการบริหารงานวิจัยระดับรองคณบดี
โครงการอบรมสารสนเทศ การใช้ระบบการบริหารจัดการทุนภายใน และตัวอย่างแบบตอบรับการเข้าร่วมจากสาขาวิชาที่สนใจ

ED.2.1-1-3

Workflow แผนการดำเนินงานวิจัย

ED.2.1-1-4

คำสั่งคณะกรรมการด้านวิจัย

ED.2.1-2-1

ภาพถ่ายห้อง Micro Teaching ที่ปรับปรุงใหม่สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านการสอนของนิสิตที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางศิลปกรรมศาสตร์ และห้องอื่น ๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนด้านการเรียนภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง

ED.2.1-2-2

ภาพถ่ายห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ห้องค้นคว้าวิจัย หน้าเว็บไซต์สนับสนุนการทำวิจัยให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนิสิต

ED.2.1-2-3

ตัวอย่างระบบการ Authenticate การเข้าใช้งานเพื่อการคุ้มครองสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ทางด้านคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการ

ED.2.1-2-4

คณะครุศาสตร์ได้มีเล่มวารสารครุศาสตร์สารที่อยู่ในฐาน TCI1 โดยคณะครุศาสตร์ได้

สนับสนุนให้อาจารย์ภายในคณะฯ ได้เข้าร่วมตีพิมพ์ตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ED.2.1-3-1

รายงานการประชุม เรื่องการมอบเงินรางวัลให้แก่คณะครุศาสตร์

ED.2.1-3-2

บันทึกการเปิดบัญชีเงินส่งเสริมผลงานด้านการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพฯ คณะครุศาสตร์

ED.2.1-4-1

โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่และรายชื่ออาจารย์คณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมอบรม

ED.2.1-5-1

หลักฐานประกาศ เรื่อง การอนุมัติค่าตอบแทนบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ED.2.1-5-2

ตัวอย่างประชาสัมพันธ์การอบรมงานวิจัยให้แก่คณาจารย์

ED.2.1-5-3

พิธีมอบโล่รางวัลแก่อาจารย์คณะครุศาสตร์ที่ทำผลงานวิจัยได้ระดับดีเด่นประจำปี 2559

ED.2.1-6-1

เว็บไซต์วารสารครุศาสตร์สาร

ED.2.1-6-2

Workflow วารสารครุศาสตร์สาร

ED.2.1-6-3

หลักฐานการมอบลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองงานวิจัยในโครงการวารสารครุศาสตร์

ED.2.2-01

จำนวนอาจารย์ประจำ

ED.2.2-02

รายชื่อโครงการวิจัย (ทุนภายใน) สำหรับอาจารย์ ปีงบประมาณ 2560

http://research.bsru.ac.th/spare2/download.php

ED.2.2-02

รายชื่อโครงการวิจัย (ทุนภายนอก) สำหรับอาจารย์ ปีงบประมาณ 2560

http://research.bsru.ac.th/spare2/download.php

ED.2.3-01

 จำนวนอาจารย์ประจำ

ED.2.3-02

 รายชื่อผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์

หมวด 3 การบริการวิชาการ

ED.3.1-1-1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ED.3.1-1-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ED.3.1-2-1

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

ED.3.1-2-2

รายงานการประชุม

ED.3.1-3-1

ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ปีที่ 2

ED.3.1-3-2

รายงานผลสรุปโครงการศิลปกรรมบำบัด

ED.3.1-4-1

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ED.3.1-5-1

แผนการบริการวิชาการ ปี 60 (ฉบับร่าง)

ED.3.1-5-1

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรเดินทางไปราชการ เพื่อดำเนินโครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

หมวด 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ED.4.1-1-1

คำสั่งคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์

ED.4.1-2-1

รายงานโครงการ

ED.4.1-3-1

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

ED.4.1-4-1

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ : แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

ED.4.1-4-2

รายงานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ED.4.1-5-1

รายงานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ED.4.1-5-2

แผนปฎิบัติการประจำ ปีการศึกษา พ.ศ.2560: แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ED.4.1-6-1

ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะ

ED.4.1-6-2

Facebook ของสโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์ 

ED.4.1-6-3

เว็ปไซด์คณะครุศาสตร์

   

หมวด 5 การบริหารจัดการ

ED.5.1-1-1

แผนกลยุทธ์ของคณะครุศาสตร์

ED.5.1-1-2

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ED.5.1-2-1

งบการเงิน

ED.5.1-3-1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2559

ED.5.1-3-2

รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเรื่องบริหารความเสี่ยง

ED.5.1-3-3

แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2559

ED.5.1-3-4

แบบติดตามความเสี่ยง ปย.1 และปย.2 ปีงบประมาณ 2559

ED.5.1-3-5

แบบติดตามปย.2 รอบ 6 เดือน ปี 2560

ED.5.1-3-6

แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560

ED.5.1-6-1

แผนพัฒนาบุคลากร 

ED.5.1-7-1

แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ 

ED.5.1-7-2

ปฏิทินการดำเนินงาน

ED.5.2-1-1

แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ 

ED.5.2-1-2

ปฏิทินการดำเนินงาน

ED.5.2-2-1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ

ED.5.2-2-2

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2559

ED.5.2-2-3

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

ED.5.2-3-1

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ qa.bsru.ac.th

ED.5.2-3-2

ระบบข้อมูลสนับสนุน มคอ. 7 http://tqfinfo.bsru.ac.th/v1.0/menu.jsp

ED.5.2-3-3

ระบบ CHE QA Online http://www.cheqa.ku.ac.th/

ED.5.2-3-4

เว็ปไซด์งานประกันฯคณะครุศาสตร์ http://edu.bsru.ac.th/index.php/th/qaedu.html

ED.5.2-4-1

คำแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

ED.5.2-4-2

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

ED.5.2-4-3

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตรวจประเมินฯ

ED.5.2-4-4

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ คณะครุศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม2560 

ED.5.2-5-1

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ ประเมินฯ

ED.5.2-5-2

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ปีการศึกษา 2558

ED.5.2-4-3

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ปีการศึกษา 2559

ED.5.2-4-4

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2559

ED.5.2-6-1

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2559

ED.5.1-5-01

คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 222/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ED.5.1-5-02  รายงานการประชุม กบค. ครั้งที่ 4/2559 หัวข้อ 4.3 เรื่องจากฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
ED.5.1-5-03  คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 80/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ED.5.1-5-04  แผนและระบบกลไกวิจัยพร้อมเว็บไซต์ ERMS 2558-2559
ED.5.1-5-05 แผนและระบบกลไกวิจัยพร้อมเว็บไซต์ BRMS2559-2560
ED.5.1-5-06 รายงานการประชุม กบค. ครั้งที่ 8/2559 หัวข้อ 4.3 เรื่องจากฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ข้อ 2
ED.5.1-5-07 บันทึก ที่ ศธ 0564.06/1673 เรื่อง ส่งรายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมสารสนเทศการใช้ระบบการบริหารจัดการทุนภายใน (RMS) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 พร้อมตัวอย่างแบบ ตอบรับการส่งรายชื่อของอาจารย์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 อาคาร 10
ED.5.1-5-08 คู่มือใช้ระบบ RBMS สำหรับนักวิจัย
ED.5.1-5-09 รายงานการประชุม กบค. ครั้งที่ 8/2559 หัวข้อ 4.3 เรื่องจากฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ข้อ 3 และ ข้อ 4 ซึ่งมีการสรุปงานด้านระบบกลไกวิจัย จากกรรมการดำเนินงานด้านวิจัยฯ และนำมาเสนอในที่ประชุมระดับคณะ เพื่อขอข้อแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมก่อนการแขวนระบบและคู่มือขึ้นเว็บไซต์
ED.5.1-5-10 คู่มือใช้ระบบ RBMS สำหรับการบริหารงานวิจัยระดับรองคณบดี
ED.5.1-5-11 รายงานการประชุม กบค. ครั้งที่ 9/2559 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.6 และเรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ 4.6.5 โดยให้ตรวจสอบเล่มแผนและระบบกลไกวิจัย BRMS 2559-2560 และเล่มคู่มือใช้ระบบ RBMS สำหรับนักวิจัยที่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากฉบับร่างร่วมกัน ได้มาเป็นเล่มจริง