A- A A+

117 ปี "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

สิ่งอำนวยความสะดวก

23-06-2559

1. ห้องประชุมเล็ก/ใหญ่ ทั้งหมด 

2. ห้องนํ้า

3. ลานกิจกรรม

4. ลานจอดรถ

5. ห้องพิตเนส

6. ห้องสมุด

7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, เทคโน, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, นาฏยศิลบ้, ศิลปะ, อื่น ๆ

8. จุดอินเทอร์เน็ต

9. ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัย

10. ห้องสโมสรนิสิตครุศาสตร์

11. ห้องเรียน

12. โรงอาหาร

13. เคาน์เตอร์เซอร์วิส พร้อมจุดนั่งรอ

14. ห้องถ่ายเอกสาร / การถ่ายริโซ่

15. เจ้าหน้าที่คณะฯ ทำงานที่คณะ

16. ห้อง Security พร้อมภาพยามรักษาความปลอดภัย

17. ภาพถ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เซ่น ป้ายแจ้งทิ้งขยะ

18. สนามฟุตบอล/โรงยิม/สระว่ายนํ้า/เปตอง

19. ภาพแต่งกายนิสิตที่แต่งเรียบร้อย

20. ลิฟทํคณะ

21. บันไดหนีไฟ

22. จุดเซ็นซื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ

23. จุดล็อคเกอร์รับ-ส่งงานแก่อาจารย์

24. แม่บ้านแต่ละขั้น

25. บันทึกเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ การยืมคืน อุปกรณ์คณะ 

26. ประชาสัมพันธ์ 

27. ห้องเรียนศิลปะ