A- A A+

117 ปี "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

D2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคณะครุศาสตร์65

01-10-2564

BanerEGP 01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 65

 

รายการ

ลงวันที่

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศประเภทไม่ประจำทาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000 27 เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายคันเลื่อนเกียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,191.26  180465 18 เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดสายควบคุมเกียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,415.15 18 เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,000  5  เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,420  5  เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,750  4  เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการประสานงานการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,680  010465  1  เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศประเภทไม่ประจำทาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,000 31  มีนาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศประเภทไม่ประจำทาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,000 30  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,000 28  มีนาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000 25  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาาด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,466  22  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้น้ำร้อน-เย็น 2 ก๊อก พร้อมกรงในตัว 5 ขั้นตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,500 21  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144,257.40 21  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟารับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,000 21  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำวิดิทัศนผลการดำเนินการงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการผลิตพัฒนาครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000 17 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำวิดีทัศนผลการดำเนินการสร้างเครือข่ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000 17 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000 17 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000 17 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,810  17 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจเชื่้อก่อโรค (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,250   3 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์ PVC out door  โดยเฉพาะเจาะจง 15,408   3 มีนาคม     2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000   2 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  85,600 17 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณธ์ใช้ในการสอนออนไลน์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 162,000 15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบัสปรับอากาศ เพื่อไปราขการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000 10 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,000 21 มกราคม  2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,460 21 มกราคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะเปลี่ยนอะไหล์รถตู้คณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,797.15 21 มกราคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะเปลี่ยนอะไหล์รถตู้คณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,797.15 21 มกราคม  2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 191,437  6  มกราคม  2565
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,709  5  มกราคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,050 28  ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหนังสือเส้นทางสู่่บัณฑิตคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,000 27  ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใข้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000  21  ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใข้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  50,000 20  ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,070 16  พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการเช่าโปรแกรม zoom 65,484  28  คุลาคม 2564
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ประกาศยกเลิกการเสนอราคา


 

รายการ

  ลงวันที่
   
   

 

ประกาศซื้อจ้างปี 61

ประกาศซื้อจ้างปี 62

ประกาศซื้อจ้างปี 63

ประกาศซื้อจ้างปี 64