A- A A+

117 ปี "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

D2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคณะครุศาสตร์65

01-10-2564

BanerEGP 01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 65

 

รายการ

ลงวันที่

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  55,836  6  กันยายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างใช้ประกอบการฝึกประสบกรณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13,500  6  กันยายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000  5  กันยายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซุ้มดอกไม้สำหรับถ่ายภาพ 15,000 31 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000 28 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยุทธศาสตร(สมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,900 26 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใข้ในโครงการยุทธศาสตร์(กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92,000 26 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดบทเรียน Cartoon Animation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,500 26 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยุทธศาสตร์(สุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,000 26 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารสรุปโครงการ(อพ.สธ.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,980 26 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,400 24 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,680 23 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวิดีโอสรุปกิจกรรม ICT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000 19 สิงหาคม  2565
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ(พัฒนาศักยภาพครูฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,350 19 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวิดีโอสรุปกิจกรรม ICT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000 19 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ(บรรจุครู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,100 19 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอพ.สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,720 19 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างใช้ประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000 19 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรเพื่่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,400 19 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 33,168 15 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมทักษะดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,875 15 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  40,000 15 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในโครงการอบรมทักษะดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,000 15 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,375 15 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000   9 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าประชุมโรงแรมอักษร ระยอง เดอะไวทัลลิตี้ คอลเล็คชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,000   9 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้และรถบัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,000   9 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้และรถบัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,000   9 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,750   9 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ(อพ.สธ.)โดยสอธเฉพาะเจาะจง 23,720 บาท   9 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78,080   3 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการประสานงานการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,489   3 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,500   3 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาครู 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  90,000   1 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16,000   1 สิงหาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการโปรแกรม zoom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,484 27 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000 25 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการประสานงานการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  134,800 22 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารแผนการสอนคณะครุศาสตร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,450 20 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการปรับพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000 20 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถตู้เดินทางไปราชการ 5,600 18 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช่ในการประสานงานการจัดก่ารเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,000  4 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,100  4 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสอนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,600  4 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  51,681  4 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 โดยวิธัเฉพาะเจาะจง 17,655 29 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  55,640   21 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88,000 21 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการยกระดับฯ(สมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,000 21 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในโครงการยกระดับฯ(สมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,400 21 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,800 21 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดโครงการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  24,000 21 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 16,000 21 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเพื่อเดินทางไปราชการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8,400 21 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,960 15 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,000 14 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โรงแรมไมด้า จ.กาญนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,000 14 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,110 14 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา  จ้างรถเพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  88,000 14 มิถนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเพื่อเดินทาวไปราขการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,400 10 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  32,000 10 มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในงานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6,850  9  มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7,200  9  มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51,200 25  พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดีโอรายงานผลโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000 25  พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสื่อประกอบการพัฒนาความสามารถการอ่าน เขียน และการคิดวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30,000 25  พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000 17  พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,000 17  พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110,000 10  พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุดใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,000  3  พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศประเภทไม่ประจำทาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000 27 เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในการจัดโครงการบ่มเพาะบัณฑิตครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,960  26 เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายคันเลื่อนเกียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,191.26 18 เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดสายควบคุมเกียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,415.15 18 เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,000  5  เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,420  5  เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,750  4  เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการประสานงานการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,680   1  เมษายน  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศประเภทไม่ประจำทาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,000 31  มีนาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศประเภทไม่ประจำทาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,000 30  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,000 28  มีนาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000 25  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาาด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,466  22  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้น้ำร้อน-เย็น 2 ก๊อก พร้อมกรงในตัว 5 ขั้นตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,500 21  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144,257.40 21  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟารับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,000 21  มีนาคม  2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำวิดิทัศนผลการดำเนินการงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการผลิตพัฒนาครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000 17 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำวิดีทัศนผลการดำเนินการสร้างเครือข่ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000 17 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000 17 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000 17 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,810  17 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจเชื่้อก่อโรค (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,250   3 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์ PVC out door  โดยเฉพาะเจาะจง 15,408   3 มีนาคม     2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000   2 มีนาคม     2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  85,600 17 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณธ์ใช้ในการสอนออนไลน์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 162,000 15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบัสปรับอากาศ เพื่อไปราขการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000 10 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,000 21 มกราคม  2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,460 21 มกราคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะเปลี่ยนอะไหล์รถตู้คณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,797.15 21 มกราคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะเปลี่ยนอะไหล์รถตู้คณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,797.15 21 มกราคม  2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 191,437  6  มกราคม  2565
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,709  5  มกราคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,050 28  ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหนังสือเส้นทางสู่่บัณฑิตคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,000 27  ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใข้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000  21  ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใข้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  50,000 20  ธันวาคม  2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,070 16  พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการเช่าโปรแกรม zoom 65,484  28  คุลาคม 2564
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ประกาศยกเลิกการเสนอราคา


 

รายการ

  ลงวันที่
   
   

 

ประกาศซื้อจ้างปี 61

ประกาศซื้อจ้างปี 62

ประกาศซื้อจ้างปี 63

ประกาศซื้อจ้างปี 64