A- A A+

117 ปี "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

ประกันคุณภาพ

12-08-2559

SAR ปีการศึกษา 2557

ระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อจัดทำ มคอ.7

ระบบสนับสนุนข้อมูล ภาวะการมีงานทำ

แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ • สำหรับนิสิต •

สถิตินิสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

แบบประเมิน/แบบสอบถาม

CHE QA Online

เอกสารดาวโหลด

  - ปฏิทินการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน

  - แบบรายงานโครงการ

  - รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพกับสกc

  - รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน BSRU

  - ใบเสนอรายชื่อกรรมการ

  - ระบบกลไกการบริหารจัดการ

  - รายงาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

  - โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน ระดับหลักสูตร (ฺBSRU)

  - โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน ระดับหลักสูตร (EDU)

  - โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน ระดับคณะ (EDU)

สิ่งอำนวยความสะดวก

ผลการเดินกิจกรรม/โครงการคณะครุศาสตร์ 2558