A- A A+

117 ปี "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

Home2

หน่วยงาน

สาขาวิชาศิลปศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา
วันพุธ, 14 มกราคม 2558
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
วันพุธ, 14 มกราคม 2558
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาจิตวิทยา
วันพุธ, 14 มกราคม 2558
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
วันพุธ, 28 ตุลาคม 2558
กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครู
วันพุธ, 28 ตุลาคม 2558
สาขาวิชาประถมศึกษา
สาขาวิชาประถมศึกษา
วันพุธ, 28 ตุลาคม 2558
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษา
วันพุธ, 28 ตุลาคม 2558
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2558
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วันพุธ, 28 ตุลาคม 2558
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2558