A- A A+

117 ปี "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

Home1

ปรัชญาครุศาสตร์

07-01-2558

EDU2016

          คณะครุศาสตร์ ได้กำหนดปรัชญาที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับสากลชั้นนำ”คณะครุศาสตร์ได้นำมากำหนดเป็นปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ ไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและนิสิตนักศึกษา ดังนี้

 

ปรัชญา

“สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ”

 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

พันธกิจ

1.       ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะและมีงานทำ โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ

2.        ให้ความร่วมมือเชิงบูรณาการในการผลิตบัณฑิตครูสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มนุษยศาสตร์

3.       พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของกระบวนการวิจัย

4.        บริการวิชาการด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

5.       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งวิชาชีพครู

6.       อนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการประกอบวิชาชีพครูและให้บัณฑิตปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

7.        บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 

 

 

สีประจำคณะครุศาสตร์        

            สีแสด

 

ตราสัญญาลักษณ์ของคณะครุศาสตร์

 

EDU2016

สถานศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้  สู่สังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

เอกลักษณ์ของนิสิตคณะครุศาสตร์

 แต่งกายดี  มีมารยาท  มากน้ำใจ

 

แต่งกายดี หมายถึง นิสิตคณะครุศาสตร์ ควรแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ถูกระเบียบ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี

มีมารยาท หมายถึง นิสิตคณะครุศาสตร์ ควรมีมารยาทที่ดีงามในทุกๆ เรื่อง เช่น การไหว้ การพูดจาไพเราะ การเข้าลิฟท์ การเดิน การนั่ง การเคารพผู้ใหญ่ มีสัมมาคารวะ เป็นต้น

มากน้ำใจ หมายถึงนิสิตคณะครุศาสตร์ มีจิตสาธารณะ เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม