A- A A+

117 ปี "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

ครุศาสตร์สัมพันธ์ 2015 (ภาพกิจกรรมเฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

30-10-2558

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องขอขอบคุณนิสิตทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการให้กิจกรรมครุศาสตร์สัมพันธ์ 2015 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ความสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจในการทำงานครั้งนี้ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนว่า

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แข็งแกร่ง และพร้อมก้าวเดินไปอย่างมั่นคง

 

 

IMG 1492

IMG 1507