A- A A+

117 ปี "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

บุคลากร

06-02-2558

บุคลากร

 

87

ชื่อ / นามสกุล : อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช

รายละเอียด     : ประธานสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา

   
รูปภาพ

ชื่อ / นามสกุล : อาจารย์ ดร.ชวโรฒน์ วัลยเมธี

รายละเอียด     :

   
3627

ชื่อ / นามสกุล : อาจารย์จิรายุทธ พนมรักษ์

รายละเอียด     :

   
3625

ชื่อ / นามสกุล : อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ภูวธน

รายละเอียด     :

   
DSC 5206

ชื่อ / นามสกุล : อาจารย์เตชสิทธิ์ รัศมีวงศ์พร

รายละเอียด     :