A- A A+

117 ปี "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

เบอร์ภายใน

23-07-2559

Hotเบอร์โทรภายในคณะครุศาสตร์ Hot

 

การศึกษาปฐมวัย 5069,5068
ภาษาไทย 5090
ภาษาอังกฤษ 5080
สังคมศึกษา 5084,5085
คณิตศาสตร์ 5082,5083
วิทยาศาสตร์ 5063,5064,5065
ดนตรีศึกษา 5112
นาฏยศิลป์ศึกษา 5078,5079
พลศึกษา 2301,2302,2303
คอมพิวเตอร์ศึกษา 5087
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 5088
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5077
จิตวิทยา 5077
การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 5092
กลุ่มวิชาชีพครู 5072
การบริหารจัดการศึกษา 5099
การประถมศึกษา 5073
ศิลปศึกษา 5105
ห้องสมุคคณะครุสาสตร์ 5093
สำนักงานคณะครุศาสตร์ 5000,5001
งานพัสดุ 5017,5018
งานการเงิน 5018
งานโสต 5014,5019
ฝ่ายฝึกประสบการณ์ 5015,5021
งานธุรการ 5024,5026
งานวิชาการ 5025
งานคอมพิวเตอร์ 5027
งานแผน 5013
งานประกันคุณภาพ 5028