A- A A+

117 ปี "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

Subject 13

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2559

19-10-2559

 

Title

Benchamaporn(4) Chalida Duangkamol
นางสาวเบญจมาภรณ์ มะโนขันธ์ นางสาวชลิดา พึ่งเคหา นางสาวดวงกมล ตรีหัตถ์
     
Jidapa Karada Ladda
นางสาวจิดาภา  สมคำ นางสาวการดา พาหา นางสาวลัดดา วงค์กระจ่าง
     
Nipaporn(2) Nuttanit Orawan(2)
นางสาวนิภาพร คงรงค์ นางสาวนัฐนิตย์ วงษ์สันต์ นางสาวอรวรรณ พุ่มเกิด
     
Parawee Pattamanatda Pattamawan(1)
นางสาวปารวี คงชู นางสาวปัทมนัดดา หินใหม่ นางสาวปัทมาวรรณ ยากลิ่น
     
Pattarasuda(1) Pornsuda Preeyaporn(1)
นางสาวภัทรสุดา แก้วสีขาว นางสาวพรสุดา วิชากูล นางสาวปรียาภรณ์ อินผ่อง
     
Saisiri Sakunrat Siriluck
นางสาวสานศิริ คำเหลือ นางสาวสกุลรัตน์ สังข์ทอง นางสาวศิริลักษณ์ สว่างศรี
     
Supapan Supparat(1) Suppawut(1)
นางสาวสุภาพรรณ คล่องดี นางสาวศุภรัตน์ พันธุ์ชารี นายศุภวุฒิ แก้วไธสง
     
Taksaporn Thida Warunyoo
นางสาวทักษพร เกิดเที้ยง นางสาวธิดา สิงหเดชวีระชัย นายวรัญญู บุญเกิด
     
Wikanda(1) Wimonrat(1) Sedthasak(1)
นางสาววิกานดา พิณแพทย์ นางสาววิมลรัตน์ ตุ้งซี่ นายเศรษฐศักดิ์ เชยชัยภูมิ
     
    Patcha
นายซาบูดิง มิสุแท นางสาวสุวิมล ศรียานเต็ม นางสาวพัชชา แก่นตะเคียน
     
     
นางสาวอาริตา นวนนิ่ม