ทางวารสารครุศาสตร์สาร ขอเลื่อนการประกาศผลการพิจารณา เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เนื่องจากมีบทความจำนวนมาก

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

 

- รูปแบบ Full paper ต้องใช้ Microsoft word 2007 เท่านั้น

- กรุณาทำตามคำชี้แจงดังนี้

Paper Size: A4
Top margins: 3.49 cm
Bottom margins: 3 cm
Left margins: 2.3 cm
Right margins: 1.5 cm
Heading section: คอลัมน์เดี่ยวและอยู่กึ่งกลาง
  (Single column with center justified)
Double column: ความกว้างของคอลัมน์ 8.2 เซนติเมตร และ ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ 0.8 เซนติเมตร
  (The size of 8.2 cm for each column and 0.8 cm spacing)
Font: ภาษาอังกฤษ  Times New Roman size 12  
  (รูปแบบฟอนต์ขึ้นอยู่กับแต่ละส่วน)
  Times New Roman size 12 for English 
  (font style and size are varied on each specific part)
  ภาษาไทย Angsana UPC size 16
  (รูปแบบฟอนต์ขึ้นอยู่กับแต่ละส่วน)
  Angsana UPC size 16 for Thai
  (font style and size are varied on each specific part)
Number of pages: 3-6 pages
Paper format: Please refer to the template
Reference: APA Style Format

Download  

Full paper Template :

รูปแบบฟอร์มบทความวิจัย )

 

 

รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ

 

- รูปแบบ Full paper ต้องใช้ Microsoft word 2007 เท่านั้น

- กรุณาทำตามคำชี้แจงดังนี้

 

Paper Size: A4
Top margins: 3.49 cm
Bottom margins: 3 cm
Left margins: 2.3 cm
Right margins: 1.5 cm
Heading section: คอลัมน์เดี่ยวและอยู่กึ่งกลาง
  (Single column with center justified)
Font: ภาษาอังกฤษ Times New Roman size 12
  (รูปแบบฟอนต์ขึ้นอยู่กับแต่ละส่วน)
  Times New Roman size 12 for English
  (font style and size are varied on each specific part)
  ภาษาไทย Angsana UPC size 16
  (รูปแบบฟอนต์ขึ้นอยู่กับแต่ละส่วน)
  Angsana UPC size 16 for Thai
  (font style and size are varied on each specific part)
Number of pages: 6-8 pages
Paper format: Please refer to the template
Reference: APA Style Format

Download

Full paper Template :

( รูปแบบฟอร์มบทความวิชาการ )