Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

PostHeaderIcon รายชื่อนิสิต ภาคเรียนที่1-2555 D5-D8

สามรถดาวโหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่   คลิ๊ก

รายชื่อนิสิต ภาคเรียนที่ 1/2555 หมู่เรียนที่ 5
ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ   นามสกุล หมายเหตุ
1 5481112010 นายฉกาจ    ขำคมเขตร  
2 5481112021 นายอนุวัฒน์    สังฆสอน  
3 5481112023 นายทศพล    แก้วกาหลง  
4 5481112027 นางสาวซาร่า    บุญถาวร  
5 5481112032 นางสาวณัฎฐ์    กล่อมดี  
6 5481112038 นายภาณุวัฒน์    อินแก้ว  
7 5481112039 นางสาวเบญจมาศ    แก้วศรีสม  
8 5481112043 นางสาวเกศริน    พินทา  
9 5481112058 นางสาวพนิดา    สุวรรณรัมย์  
10 5481112062 นางสาวเรวดี    ผิวพราม  
11 5481112098 นางสาววันดี    คำป้อง  
12 5481112106 นางสาวนุชจรีย์    ถิระโคตร  
13 5481112107 นายกัมพล    คำชัย  
14 5481112111 นางสาวฐิติกานต์    ญาณวุฒิ  
15 5481112113 นางสาวอรปวี    สีชัยภูมิ  
16 5481112121 นางสาวพิมพ์จันทร์    กิ่งนอก  
17 5481112122 นายกิตติภูมิ    โตชัยภูมิ  
18 5481112135 นางสาวเกษศินี    นิ่มพงษ์  
19 5481112136 นางสาวอรอนงค์    เนียมสกุล  
20 5481112139 นายภงศกร    ประเสริฐสวัสดิ์  
21 5481112141 นางสาวกุสุมาลย์    คงด้วง  
22 5481112148 นางสาวเมวิกา    จันทร์รุ่งเรือง  
23 5481112150 นางสาวศิริพร    จันจู  
24 5481112175 นางสาวจรรยาภรณ์    ธงศรี  
25 5481112180 นายจรูญ    เอมสัมฤทธิ์  
26 5481112188 นายจงนุรักษ์    ดวงสุวรรณ  
27 5481112189 นางสาวนพพรรัตน์    นนทะโคตร  
28 5481112202 นางสาวศิริพร    พรหมอุ่น  
29 5481112213 นางสาวนันทวัน    รอดมาก  
30 5481112224 นายวีรชัย    ลิมป์วิลาศ  
31 5481112249 นายสุเชษฐา    พรหมประเสริฐ  
32 5481112254 นางสาวพรธิดา    สีหาบุตร  
33 5481112298 นางสาวจิตรลดา    ฉิมฉิน  
34 5481112309 นางสาวจิราวรรณ    งามป้อ  
35 5481112320 นายพิทยพงศ์    วงศ์ฉลาด  
36 5481112332 นางสาวชไมพร    โสภา  
37 5481112333 นายมนตรี    เลิศแล้ว  
38 5481112334 นางสาววัชรี    ผิวขาว  
39 5481112342 นายจิรายุทธ    เพียงตา  
40 5481112370 นางสาวณัฐยา    แย้มสุข  
41 5481112387 นางสาวลลิตา    ทานคุณ  
42 5481112409 นางสาวดลยวรรณ    ชัยแหม่ง  
43 5481112416 นายอลงกต    สุวรรณไตรย์  
44 5481112422 นายณัฐพนธ์    เสิบกลิ่น  
45 5481112428 นายมงคล    แก้วเผือก  

 

 

รายชื่อนิสิต ภาคเรียนที่ 1/2555 หมู่เรียนที่ 6
ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ   นามสกุล หมายเหตุ
1 5421112034 นางสาวนันท์ฐิชา  มะลิงาม  
2 5481112005 นางสาวอนันต์ญา    กิจเรืองศรี  
3 5481112011 นายธงชัย    แซ่อึ้ง  
4 5481112028 นางสาวเบญจวรรณ    จันทร์สกุล  
5 5481112037 นายศุภณัฐ    จรูญโชคอนันต์  
6 5481112052 นางสาวสุมาพร    นุ่มน้อย  
7 5481112065 นางสาวนารีรัตน์    สามี  
8 5481112070 นายอนวัฒน์    สังข์รุ่ง  
9 5481112073 นายอาชา    นวนนุกูล  
10 5481112079 นางสาววิภาวี    กุศลวงศ์  
11 5481112081 นายโชคชนะ    อาจตา  
12 5481112085 นางสาวศิรินทิพย์    สุวรรณเปิ้น  
13 5481112110 นายวรวุฒิ    ฟูดุลยวัจนานนท์  
14 5481112112 นางสาวสุพัตรา    สืบมาก  
15 5481112120 นางสาวแสงจันทร์    แสงอินทร์  
16 5481112127 นายฉัตรณรงค์    พูลเกษม  
17 5481112143 นายอัมรี    บินลาเตะ  
18 5481112154 นางสาวกนกภรณ์    จันพวง  
19 5481112165 นายสุรศักดิ์    เซะ  
20 5481112178 นางสาวเมทินี    บัณฑิต  
21 5481112195 นางสาวอรชุตา    เสวกจันทร์  
22 5481112197 นางสาวจุฑาภรณ์    อุณชาติ  
23 5481112204 นายณัฐพล    รอดปั้น  
24 5481112228 นางสาวกนกวรรณ    ตนะภักดิ์  
25 5481112232 นางสาวสุรางคนา    โภคทรัพย์  
26 5481112233 นายซูไฮมิง    รอแง  
27 5481112235 นายอารีฟ    เจะแม  
28 5481112236 นายไตยเทพ    ประสานชาติ  
29 5481112265 นายอาทิตย์    บุญเฮ้า  
30 5481112287 นางสาวทรงพร    ด้วงนุ่ม  
31 5481112290 นางสาวสุกัญญา    รอมาลี  
32 5481112293 นายอามีน    เจ๊ะนิ  
33 5481112335 นางสาวมัลลิกา    ช่วยสุวรรณ  
34 5481112338 นางสาวปิยะพร    พยุงวงศ์  
35 5481112344 นายสราวุธ    ระดาพันธ์  
36 5481112351 นางสาวภัสมาภรณ์    อ่อนแก้ว  
37 5481112352 นางสาวศุภรัตน์    คฤหัส  
38 5481112360 นายภูผาวนานันทน์    รู้เก็บ  
39 5481112375 นายวรุฒ    ผมอินทร์  
40 5481112393 นายพงศธร    มีโชติ  
41 5481112396 นางสาวศิริวิมล    วรครุธ  
42 5481112398 นางสาวศิริวรรณ    ชิตไชยนันท์  
43 5481112430 นางสาววทันยา    ไชยสีติ๊บ  
44 5481112433 นางสาวนูรีฮัน    สือแม  
45 5481112438 นางสาวจิราวรรณ    ตะพองมาตร  

 

 

รายชื่อนิสิต ภาคเรียนที่ 1/2555 หมู่เรียนที่ 7
ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ   นามสกุล หมายเหตุ
1 5481107459 นางสาวนิตยา    สีคำ  
2 5481112018 นางสาวฉวีวรรณ    คล้ายเจ๊ก  
3 5481112029 นางสาวจีรภา    ขุมขำ  
4 5481112060 นางสาวจุฑามาศ    เลิศลักษณ์มณี  
5 5481112077 นางสาวสุพัตรา    มุกดาสนิท  
6 5481112078 นายธนพล    บุญไทย  
7 5481112092 นายธวัชชัย    เลิศบรรจง  
8 5481112096 นายภัทรพงษ์    อ่างศรี  
9 5481112099 นางสาวชยุตรา    อะโรยวิถี  
10 5481112109 นางสาวราตรี    พรหมมลิ  
11 5481112119 นายอามรินทร์    บุญมา  
12 5481112129 นายสันติภาพ    ผิวผา  
13 5481112137 นางสาวจินต์จุฑา    อินทนะ  
14 5481112157 นางสาวนัยนา    จันทมะโน  
15 5481112164 นางสาวสุพัฒตรา    เหลาทอง  
16 5481112166 นางสาวสุกัญญา    สารเดช  
17 5481112168 นางสาวกรรณิกา    ชาติวงษ์  
18 5481112171 นายกิตติภูมิ    จันทร์พิพัฒน์  
19 5481112185 นายชาญณรงค์    ศิลาโชติ  
20 5481112190 นางสาววชิราพร    พรหมเอี่ยม  
21 5481112200 นางสาวเอมอร    เชื่อมทอง  
22 5481112206 นางสาวพรรณทิพา    จันทร์เหลือง  
23 5481112225 นายอดิศร    เพิ่มพูล  
24 5481112226 นายผดุงเดช    แก้วเชื้อ  
25 5481112227 นางสาวสุวิสาข์    ศรีมุกข์  
26 5481112243 นายชักวาน    อาบ๊ะ  
27 5481112250 นางสาวสุนันทา    กฤตังกูร  
28 5481112255 นางสาวทัศนีย์    วิบูลย์อรรถ  
29 5481112261 นางสาวจุฬาลักษณ์    ดูกลาง  
30 5481112294 นายชาตรี    ทองพรหมดี  
31 5481112301 นางสาวศิริวรรณ    สุขบรรณ์  
32 5481112308 นางสาวณัฐพร    วงศายะ  
33 5481112312 นางสาวศศิมา    ภูมูล  
34 5481112323 นายเจษฎา    อินคำ  
35 5481112328 นางสาวดารารัตน์    ชำนาญ  
36 5481112343 นางสาวรัตนาวดี    ทัพทะมาตร  
37 5481112346 นางสาวลัดดา    วาระภาพ  
38 5481112354 นางสาววราภรณ์    ปรางจันทร์  
39 5481112388 นางสาวราณีมาศ    เมืองประทับ  
40 5481112397 นายพลากร    ศรีปานแก้ว  
41 5481112404 นายจตุโชติ    สีเหลือง  
42 5481112407 นางสาวอมรรัตน์    ตาเพชร  
43 5481112423 นางสาวธัญญรัตน์    แนบสุข  
44 5481112437 นางสาวกีรนุช    ทองมนต์  
45 5481112442 นางสาวรัชนีกรณ์    บุญจันทร์  

 

 

รายชื่อนิสิต ภาคเรียนที่ 1/2555 หมู่เรียนที่ 8
ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ   นามสกุล หมายเหตุ
1 5421359011 นายศราวุธ    คุณแพง  
2 5481112016 นายวิรันต์    หมั่นจิตร  
3 5481112022 นางสาววีรวรรณ    อ่วมเหล็ง  
4 5481112056 นางสาวอังคณา    ปลอดสูงเนิน  
5 5481112067 นางสาวสุภาพร    ลี้กุล  
6 5481112068 นางสาวสมฤทัย    ทานสอาด  
7 5481112082 นางสาวอัปสร    พังหาบุตร  
8 5481112089 นายธีระพงศ์    โอษฐละออ  
9 5481112114 นายนิฆอเล็บ    มามะ  
10 5481112123 นางสาวอภิญญา    สีหัวโทน  
11 5481112163 นางสาวเปรมณีย์    โพธิสุข  
12 5481112169 นางสาวพนิดา    บำรุง  
13 5481112184 นางสาวปราณี    ประยูรประสพ  
14 5481112203 นางสาวหัสยา    ช่อลัดดา  
15 5481112208 นางสาวภคพร    ลิ้มประเสริฐ  
16 5481112209 นางสาวพิชญา    ห้วยลึก  
17 5481112212 นางสาวจิรภัทร์    ชัยชนะธรรม  
18 5481112234 นายสับกี    เจะมุ  
19 5481112237 นางสาวศิริพร    วงษ์พานิช  
20 5481112242 นายอดินันต์    เจ๊ะอาบู  
21 5481112246 นายอากรณ์    แทกระโทก  
22 5481112274 นางสาวจริยา    เสียงใส  
23 5481112321 นางสาวจตุพร    สารสินธ์  
24 5481112330 นางสาวนิตติยา    บาลเย็น  
25 5481112353 นายแมนสรวง    วงษ์พินิจ  
26 5481112408 นางสาวอรพรรณ    โกศล  
27 5481112414 นางสาวดารา    ศรีสิงห์  
28 5481112443 นางสาวมูรณีย์    อาแซ  
29 5481124032 นายณัฐพงศ์    แซ่ฮ่าน  
30 5481112104 นายพิชญ์ธนา    คีรีลักษณ์