Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

พบกับพวกเราได้บน Facebook
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้48
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้427
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว541
mod_vvisit_counterเดือนนี้19
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2950
mod_vvisit_counterทั้งหมด220743

ภาพข่าว

  • 1.png
  • 2.png
  • 33.gif
  • 44.png

สามรถดาวโหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่   คลิ๊ก

 

รายชื่อนิสิต ภาคเรียนที่ 1/2555 หมู่เรียนที่ 1
ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ   นามสกุล หมายเหตุ
1 5481112002 นางสาวเกศสุดา    พงษ์บ้านแพ้ว  
2 5481112042 นางสาวสมยศ    โสละมัด  
3 5481112076 นายวุฒิกฤต    คชวงษ์  
4 5481112095 นายตติยะ    ชนะภัย  
5 5481112105 นางสาววัชรี    ช่วยงาน  
6 5481112117 นายทวีศักดิ์    บุญเครือบ  
7 5481112172 นายยศกร    อยู่คำ  
8 5481112198 นายพงษ์ศิริ    สาครธีระพงศ์  
9 5481112207 นายวรัชญ์    จุ้ยพิทักษ์  
10 5481112210 นางสาวสุลัดดา    ขันแก้ว  
11 5481112215 นายนพพร    พิฐิภัทรพงศ์  
12 5481112218 นายดำรงชาติ    บัวชุม  
13 5481112230 นางสาวศศิธร    จรจรัญ  
14 5481112239 นายชนสรณ์    สวดประโคน  
15 5481112240 นายสรราม    รอดอินทร์  
16 5481112248 นายวรรณจักร    ธรรมสุข  
17 5481112251 นางสาวอรัญญา    รุ่งเรืองสมบัติ  
18 5481112258 นายสุรัตน์    ศรีการ  
19 5481112262 นางสาวฉนัญญา    ถนอมพลกรัง  
20 5481112264 นายวรุฒ    สรณตรัย  
21 5481112266 นางสาวยุวภา    กระแสเทพ  
22 5481112267 นางสาวชนิฎาพร    ภาวะโคตร  
23 5481112268 นางสาวกันยาลักษณ์    สุจริต  
24 5481112269 นางสาวนฤมล    สามสี  
25 5481112270 นายสหเทพ    แคนหนอง  
26 5481112275 นางสาวสุนิสา    แก้วดิษฐ์  
27 5481112276 นางสาวน้ำฝน    มัชบัณฑิต  
28 5481112281 นางสาวอภิญญา    ศรบุญทอง  
29 5481112286 นายวิวรรธน์    ศรีขลา  
30 5481112289 นายอภิสร    สิงห์พันธุ์  
31 5481112297 นายรัฐกิตติ์    จันต๊ะวงค์  
32 5481112302 นายอนุชิต    ทองเลิศ  
33 5481112305 นายประพันธ์    อุทัยอ้ม  
34 5481112310 นายประกิจ    สตารัตน์  
35 5481112317 นางสาวจันทิวรรณ    ร่วมชมรัตน์  
36 5481112325 นางสาวกฤติกา    ปัญญาโรจน์สุข  
37 5481112355 นางสาวณัฐริกา    เตส่วน  
38 5481112356 นางสาวภณิดา    สิริสาโรจน์  
39 5481112362 นางสาววัชรา    แก้วประชา  
40 5481112365 นางสาวจิรวดี    สุขศรี  
41 5481112369 นางสาวดวงเนตร    ริมชลา  
42 5481112406 นายวรากร    แหลมน้อย  
43 5481112411 นายสหรัถ    ภูมิเพ็ง  
44 5481112441 นางสาวพัชราพร    โทกุล  
45 5481153064 นางสาวปรินทร    แผนสมบูรณ์  

 

 

 

รายชื่อนิสิต ภาคเรียนที่ 1/2555 หมู่เรียนที่ 2
ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ   นามสกุล หมายเหตุ
1 5421112032 นางสาวปริศนา  กูดแดง  
2 5481112004 นายธีรพงศ์    วงศ์ประดิษฐ์  
3 5481112008 นายชัยวัฒน์    จิ๋วสุข  
4 5481112012 นางสาวปัทมา    จันเครือเกิด  
5 5481112046 นายณฐวร    พวงพันธ์  
6 5481112047 นางสาวศิตา    คำวงศ์ศรี  
7 5481112053 นายโยธิน    หนีภัย  
8 5481112057 นางสาวภัทราภรณ์    ซ่อนกลิ่น  
9 5481112071 นายสุพจน์    ดีชะโชติ  
10 5481112075 นายวัชรา    ต่างโอฐ  
11 5481112080 นายพงศ์ธเรศ    วันทนีย์  
12 5481112093 นางสาวณัฐภรณ์    ลิ่มวรพันธ์  
13 5481112103 นางสาวกนกวรรณ    แรงเกษตร์วิท  
14 5481112108 นางสาวเรวดี    จำปาศรี  
15 5481112115 นายนที    ตันวัฒนะพิชัย  
16 5481112118 นางสาวขวัญเรือน    กรึงพุทรา  
17 5481112124 นางสาวประนอม    คนสันเทียะ  
18 5481112156 นายนวพล    นพคุณ  
19 5481112167 นายสุพิชญ์พล    คำสัตย์  
20 5481112182 นายภาณุพงศ์    โสภาภีร์  
21 5481112193 นายเกรียงไกร    เท่าสิงห์  
22 5481112201 นางสาวขนิษฐา    สุวรรณดา  
23 5481112219 นางสาวพัชรประภา    บุตรยุทธ  
24 5481112238 นายปฐวี    ใสสอาด  
25 5481112244 นางสาววนิดา    สิงขรอาจ  
26 5481112247 นางสาวจิตติมา    อนุกูล  
27 5481112252 นายเกริกเกียรติ    สมรัตน์  
28 5481112259 นายทัชชัย    สิมมาตา  
29 5481112272 นายเอกมงคล    ชัยโชค  
30 5481112277 นางสาวรุ่งฤดี    แสนทวีสุข  
31 5481112282 นางสาวทิพาวัลย์    เจริญพงษ์  
32 5481112283 นางสาวอาภรณ์    ม่านทอง  
33 5481112296 นางสาวรพีพรรณ    สุกฟอง  
34 5481112303 นางสาวนภาพร    ชื่นอารมณ์  
35 5481112315 นางสาวณัฐกานต์    ชินวงศ์  
36 5481112339 นายวิรัตน์    อินทร์ศรี  
37 5481112364 นางสาวรุ่งนภา    ภาสำราญ  
38 5481112374 นายพลวัฒน์    มานิตย์  
39 5481112377 นายศุภชัย    ทองศรี  
40 5481112384 นายทิวา    จัตุรงค์  
41 5481112410 นายภาณุวัฒน์    ศรีชัยชนะ  
42 5481112417 นางสาวจุไรพร    ข่าขันมาลี  
43 5481112427 นายเดชา    พัฒนา  
44 5481112444 นายเอกพล    มะโนพิงค์  
45 5481112446 นางสาวสุกาญจนา    พงษ์เกตุ  

 

 

 

รายชื่อนิสิต ภาคเรียนที่ 1/2555 หมู่เรียนที่ 3
ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ   นามสกุล หมายเหตุ
1 5481112017 นายทวีศักดิ์    นิลฤทธิ์  
2 5481112019 นายกลางชล    จันทร์กระจ่าง  
3 5481112035 นางสาวสุพัตรา    เขียวตา  
4 5481112036 นางสาวฐาปนี    พิพัฒนมงคลกิจ  
5 5481112040 นางสาวสุภามาศ    ประหา  
6 5481112044 นายวิทวัส    คงฉนวน  
7 5481112045 นายฉัตรเฉลิม    เกยแก้ว  
8 5481112048 นายสถาพร    บัวกอง  
9 5481112054 นางสาวศิวัตรา    ครองศิริจิตต์  
10 5481112061 นางสาวปทุมรัตน์    ปทุมานนท์  
11 5481112090 นางสาวอัญญารัตน์    นาคโสดา  
12 5481112100 นางสาวกนกวรรณ    ตันสงวน  
13 5481112130 นางสาวเบญจวรรณ    วงษ์ปรีดา  
14 5481112144 นายรณภูมิ    สุวรรณนิ่ม  
15 5481112149 นายชนพล    โสภารัตน์  
16 5481112161 นายโฆษิต    แตงสาขา  
17 5481112179 นายมงคล    คุณประโยชน์  
18 5481112187 นายนิพัต    มุสันเที๊ยะ  
19 5481112192 นางสาวนรินทิพย์    มีชำนาญ  
20 5481112196 นายพิชากร    ผักบัวแก้ว  
21 5481112211 นางสาวโสรญา    หัสการ  
22 5481112214 นายสุรชาติ    หามูลใต้  
23 5481112222 นางสาวปานกมล    มะโนชาติ  
24 5481112245 นายเสฏฐวุฒิ    เขื่อนธะนะ  
25 5481112256 นางสาวนันทพร    รัตนประทุม  
26 5481112260 นางสาวศิริรัตน์    สัจจาผล  
27 5481112263 นางสาวทัศวรรณ    กังขรนอก  
28 5481112279 นางสาวทิพย์สุดา    ชัยชนะ  
29 5481112280 นายธนากร    ทนโนนแดง  
30 5481112299 นายวีระยุทธ    ศรีกกโพธิ์  
31 5481112300 นายวัฒนสิทธิ์    สีหะชัย  
32 5481112304 นายกฤษณะ    อรอินทร์  
33 5481112306 นายโสภณ    นิลดวงกลยุทธ  
34 5481112314 นายวรเทพ    จันทร์อ่อน  
35 5481112327 นางสาวสุนิสา    สังขพันธ์  
36 5481112341 นางสาวสุพัตรา    จันทร์กำพี้  
37 5481112367 นายอรรถพล    ภูริภักดีกุล  
38 5481112368 นางสาวอภิญญา    พลดงนอก  
39 5481112378 นางสาวปภัสสร    จันทีนอก  
40 5481112395 นางสาวโสภิตา    หาญแท้  
41 5481112412 นายวิศรุต    ทรัพย์ศรีอาริยะ  
42 5481112418 นายภาณุพันธ์    พินิจ  
43 5481112421 นายประชา    มุ่งมี  
44 5481126075 นายปิยะพงษ์    พงษากลาง  
45 5481126433 นางสาวพิชญธิดา    อาสาทำ  

 

 

 

 

รายชื่อนิสิต ภาคเรียนที่ 1/2555 หมู่เรียนที่ 4
ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ   นามสกุล หมายเหตุ
1 5481112003 นางสาวชนิสรา    แก้วลี  
2 5481112015 นายเทพพร    เสียงดี  
3 5481112026 นางสาวรัตนพร    แก้วมาก  
4 5481112034 นายธนพล    อวยพร  
5 5481112050 นายวีระวิทย์    บุญบรรดาล  
6 5481112051 นายสุระชัย    เหนือโชติ  
7 5481112063 นางสาวขนิษฐา    ใหญ่ยิ่ง  
8 5481112088 นายวนัส    คำแท้  
9 5481112091 นางสาววันทกานต์    มงคล  
10 5481112094 นายสุกฤต    เทวินภิบาลพันธุ์  
11 5481112102 นายศุภฤกษ์    ตราโต  
12 5481112116 นางสาวอาทิตยา    เกษรดอกจันทร์  
13 5481112132 นางสาวจิตสุภา    รุ่งเรือง  
14 5481112133 นางสาวดารณี    ทองอยู่  
15 5481112134 นายหริณโรจน์    บุตรชา  
16 5481112138 นางสาววรรณนิศา    ล่องแพ  
17 5481112145 นางสาวสุวรรณี    แซ่เอียว  
18 5481112146 นายจิตติพัญญ์    สุขจันทร์  
19 5481112147 นางสาวชิดชนก    ชมจุ้ย  
20 5481112152 นายพิชิต    บุตรพรหม  
21 5481112153 นายมนัสกรณ์    ชื่นมะโน  
22 5481112158 นายภูมิเดช    ผุดผ่อง  
23 5481112216 นางสาวจุฑามาศ    วิเศษกุล  
24 5481112217 นายพงษ์พัฒน์    ผดุงจิตร  
25 5481112220 นายเจนภพ    สุนทร  
26 5481112241 นางสาวอัญชรีย์    ผลดี  
27 5481112257 นางสาวอลิสา    เสรีกิจเจริญ  
28 5481112271 นายปรัตถกร    ตั้งถิ่น  
29 5481112295 นางสาวศุภศจี    เตชะดี  
30 5481112313 นางสาวศิวากร    ทานะขันธ์  
31 5481112322 นางสาวลัดดา    คำภานุช  
32 5481112348 นายสรศักดิ์    เทียมสงวน  
33 5481112363 นายธีร์ธวัฒน์    เทพนาคิน  
34 5481112373 นางสาวนุชจรีย์    ปรากฏมาก  
35 5481112379 นางสาวเมธาวี    สงแจ้ง  
36 5481112380 นางสาวกรรณิกา    จันทร์แจ่ม  
37 5481112381 นายชัยอัฐอนันท์    วภักดิ์เพชร  
38 5481112383 นางสาวสติทร    พุทธสอน  
39 5481112390 นางสาวพรพิรุณ    อะโรคา  
40 5481112391 นางสาววิภาวรรณ    ทาระพันธ์  
41 5481112400 นางสาวอิสราภรณ์    ทันมา  
42 5481112415 นายวุฒินันท์    ปั้นทอง  
43 5481112436 นางสาวนาตยา    วงค์ปัดสา  
44 5481112445 นางสาวทิพย์ธัญญา    เชี่ยวชาญ  
45 5481153126 นางสาวเจนจิราพร    มะปราง  

 

 

PostHeaderIcon เอกสารดาวโหลดยอดนิยม

File Icon วิชาโครงสร้างข้อมูล ไบนารีทรี (7798)
File Icon วิชาโครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์ (5361)
File Icon วิชาโครงสร้างข้อมูล ลิ๊งลิส (4183)
File Icon วิชาโครงสร้างข้อมูล Sort&Searth (3060)
File Icon วิชาโครงสร้างข้อมูล สแต็ก (2877)
File Icon วิชาโครงสร้างข้อมูล คิว (2681)
File Icon หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาหลักสูตร 5 ปี (1947)
File Icon หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาหลักสูตร 4 ปี (1251)

PostHeaderIcon บทความยอดนิยม

โครงการและกิจกรรม