Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
Link : คำชี้แจงการเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Link : วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2556 ณ ห้องสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3
          ประกาศรายชื่อวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ใบกิจกรรม (ดาวน์โหลด)ให้นำมาส่งในวันแรกของการอบรม
Link : ใบกิจกรรมครูชำนาญการพิเศษ
Link : ใบกิจกรรมครูเชี่ยวชาญ