เทคนิคการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

         
   

สาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ขอเลื่อนอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”
จากเดิม วันที่   9 - 11   กุมภาพันธ์   2554     ออกไปเป็นวันที่  9 - 11  มีนาคม  2554  ณ ห้องประชุมสุริยะ 1  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร  และส่งใบสมัครกลับทางไปรษณีย์ หรือโทรสารหมายเลข 
02-473-7000 ต่อ 2002
ภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2554 

   
       
   
   
         
   
   
  © copy right Faculty of Education BSRU
   Design by Computer Education
testmod test